Mulitsa Darya – 80


Now Performs
  • Disciplin: Dulcimer
  • Teacher: Charniukevich Halina
  • Institution, place and country:
  • Concertmaster: Barshcheuskaya Natallia
  • State/City: Geraneny, Belarus
  • 1. Obr. Iu. Bovbel: Modny tanec Aram-zam-zam 2. Muz. I. Luchenka, obr.N.Proschko "Moi rodny kut"