Orchestra of the Ukrainian folk instruments


Now Performs
  • Disciplin: Orchestra
  • Teacher: Oleksiv Jaroslav
  • Institution, place and country: LNMA im. M. Lisenka
  • Concertmaster: /
  • State/City: Ukraine/Lvov
  • 1. M. Stecun: lyric fantasy Kalynonjka 2. V. Radu: Vesnjana khora