Gagarina Vladislava


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Zhelikhovskaya Elena
  • Institution, place and country: Music school No 3
  • Concertmaster: Petrovskaya Natalya
  • State/City: Russia/Nizhniy Novgorod
  • 1. M. Moshkovskiy: Spanish Dance 2. Macon D. Sumerlin: Night Gypsy