Magzhanov Ilyas


Now Performs
  • Disciplin: Violin
  • Teacher: Ugolnikova Eugenia
  • Institution, place and country: Childrens music school No. 3
  • Concertmaster: Xenofontova Darya
  • State/City: Kazakhstan/Astana
  • 1. Sholz: Fantasie 2. Zhubanov: Zhezkiyk