Kozak Illya


Now Performs
  • Disciplin: Guitar
  • Teacher: Kushnirenko Lubov
  • Institution, place and country: School of aesthetic education
  • Concertmaster: Kushnirenko Lubov
  • State/City: Ukraina/Kommunarovka
  • 1. O. Zubchenko: Prelude-mimoletnost 2. V. Kulikovskaya: Boceto andaluz