Pustovoit Maria, Yavorsky Bogdan, Kolesnikova Polina


Now Performs
  • Disciplin: Chamber ensemble
  • Teacher: Mykhaylova Elena
  • Institution, place and country: Childrens music school No 8
  • Concertmaster: Narozhnaya Elena
  • State/City: Kharkov/Ukraine
  • 1. M. Glinka: Nokturne Razluka 2. Astor Piazzolla: Fracanapa