Orchestra of Folk Instruments


Now Performs
  • Disciplin: Orchestra
  • Teacher: Kuziv Nikolay
  • Institution, place and country: Childrens Art School of Gubkinskiy
  • Concertmaster: /
  • State/City: Russia/YANAO/Gubkinskiy
  • 1. V.Dashkevich: Melodiya 2. A.Novikov: Parafraz