Yushkova Nadezda, Slugin Eugene


Now Performs
  • Disciplin: Duo
  • Teacher: Irina Sheshenina
  • Institution, place and country: Music school No 5 V.V. Znamenskogo
  • Concertmaster: /
  • State/City: Yekaterinburg/Russia
  • 1. Yu. Dolzhikov: Nostalgia 2. V. Hodosh: Overture