Grichun Vyacheslav


Now Performs
  • Disciplin: Trumpet
  • Teacher: Kiselnikov Valeriy
  • Institution, place and country: Special Music School of Doneck
  • Concertmaster: Malinovskaya Yulia
  • State/City: Donetsk/Ukraine
  • 1. V. Elchaninov: Fantasia 2. V. Kosenko: Scerzino