Akbarov Mukhammadamir


Now Performs
  • Disciplin: Saxophone
  • Teacher: Khujanazarov Abdumalik
  • Institution, place and country: RSMAL V.A. Uspeskiy
  • Concertmaster: Shakhvorostova Tatyana
  • State/City: Tashkent/Uzbekistan
  • 1. Garland Andreson: Sonata part 1 2. N. Narkhodjaev: Wind