Malginov Pavel, Karimov Ramil


Now Performs
  • Disciplin: Duo
  • Teacher: Kataeva Nataliya Evgenyevna
  • Institution, place and country: Art School No12
  • Concertmaster: /
  • State/City: Izhevsk, Russia
  • 1. I.Dynaevskiy: Oh guelder-rose blossoms obrabotka by V.Bryzgalina 2. E Derbenko: Tokkatinа