Egorova Anastasiya


Now Performs
  • Disciplin: Piano
  • Teacher: Kholmanskikh Natalya
  • Institution, place and country: Childrens music school No5
  • Concertmaster: /
  • State/City: Petropavlovsk Kamchatsky, Russia
  • 1. V.Korovitsin: The first thawed patch 2. V.Korovitsin: Good mood