Karambol


Now Performs
  • Disciplin: Chamber ensemble
  • Teacher: Yandashevskaya Nadezda, Pugovkin Natalya
  • Institution, place and country: Children Music School No5 named by V.V.Znamenskiy
  • Concertmaster: Makarova Elena
  • State/City: Ekaterinburg, Russia
  • 1. M.Hlynka: Kavaleryyskaya rijs 2. E.Bozza: Menuet pazhey