Severyanochka: Chernikova Irina, Mirogrodskaya Lena


Now Performs
  • Disciplin: Duo
  • Teacher: Chagina Nataliya
  • Institution, place and country: Childrens Arts School No1
  • Concertmaster: Inkina Nataliya
  • State/City: Surgut, Russiya
  • 1. Russian folk song. Volga-rechenka gluboka, obr.A.Shalov 2. V.Poldyaev: Polka-dialog