Karabets Aleksandr


Now Performs
  • Disciplin: Cello
  • Teacher: Chernyavskaya Liliya
  • Institution, place and country: Childrens school of music of arts No11
  • Concertmaster: Manokhina Olga
  • State/City: Tashkent, Uzbekistan
  • 1. M.Glinka: Nocturne
    2. A.Ayvazyan: Gruzinsky tanec