SEI Golshany Childrens Art School No. 1 Golshany, BELARUS


Now Performs
  • Disciplin:
  • Teacher: 1. Kasperovich Natalya
    2. Trot Natalya
    3. Kasperovich Natalya
  • Institution, place and country: 1. Sozvyzhie (2001 - 2002) 2. Perezvon 2002 - 2004) 3. Melodika (1999 - 2002)
  • Concertmaster: Kostyuchenko Larisa
  • State/City: Golshany, Belarus
  • 1. E. Derbenko: Sarabande. А. Arsky: Podmoskovnaya kadrile, arrangement A. Salina 2. Kuznetsov: Vyaselny march. E. Belous: Poppuri 3. Belarussian folk song: Zoka Venera. Leo Caerts Eviva Espania