Unison balalaika: Medvecsky Andrey, Novoselsky Andrey, Emelin Stepan, Korotkov Sasha, Kustov Eugenie, Morozov Iliya – 90.33


Now Performs
  • Disciplin: Chamber ensemble
  • Teacher: Mitenkova Ekaterina
  • Institution, place and country:
  • Concertmaster: Shabalina Elena
  • State/City: Nizhni Novgorod, Russia
  • 1. N.Bogoslovkiy: Pesna starogo izvozchika 2. Russian folk song: "Barynya" arr. by V.Lobov