Serukhina Anastasiya – 86


Now Performs
  • Disciplin: Classical Singing
  • Teacher: Lebedeva Natalya
  • Institution, place and country: Vologda Music College
  • Concertmaster: Mylnikova Olga Fedorovna
  • State/City: Vologda, Russia
  • 1. D. Bortnyanskiy: Аria Sanshetty 2. Z. Vekerlen: les