Katasonova Sofia – 65


Now Performs
  • Disciplin: Violin
  • Teacher: Emelyanchik Dmitriy Evgenyevich
  • Institution, place and country: Childrens Music School № 10
  • Concertmaster: Bobrovskiy Anton Pavlovich
  • State/City: Novosibirsk, Russia
  • 1. N. Baklanova: "lullaby" 2. B. Kalinnikov: "Zhuravel"