Ensemble “Verasen” Matsiulevich Alena, Yahelavichene Iryna, Hardzei Rehina, Zubrytskaya Ina, Samakhval Iryna, Kirykava Aksana – 80


Now Performs
  • Disciplin: Chamber ensemble
  • Teacher: Matsiulevich Alena
  • Institution, place and country: Childrens Music Shool of Arts
  • Concertmaster: -
  • State/City: Pervomajskij, Belarus
  • 1. I. Cvetkov "Intermecco" 2. E. Bykov "Распрягайте, хлопцы, коней"