Оrchestra of Russian folk instruments-Nizhny Novgorod


Now Performs
  • Disciplin: Orchestra
  • Teacher: Voroshilov Aleksandr
  • Institution, place and country: Childrens Music School No 12
  • Concertmaster: N. Galova
  • State/City: Russia/Nizhny Novgorod
  • 1. N. Budashkin: Rodnie Prostory 2. M. Glinka: Krakovyak from the opera Ivan Susanin