Chernоshei Roman


Now Performs
  • Disciplin: Accordion
  • Teacher: Burak Lyobov Ivanovna
  • Institution, place and country: Childrens Art School №7
  • Concertmaster: -
  • State/City: Gomel, Belarus
  • 1. D. Chimaroza - Perelozheniye A. Korobeynikova «Sonata» 2. V. Kunitskiy «Pol'ka»