Female choir “Blagovest”


Now Performs
  • Disciplin: Choir
  • Teacher: Pilipets Lyubov
  • Institution, place and country: Lugansk State Academy of Culture and Arts named after Mikhail Matusovsky
  • Concertmaster: Melaeva Ekaterina
  • State/City: Lugansk, Ukraine
  • 1. Arvo Pyart «Bogoroditse Devo, raduysya» 2. Pavel Chesnokov «Milost mira» 3. Pavel Chesnokov «Ne umolchim nikogda Bogoroditse» 4. Semen Degtyarev: Choir concert «Dnes vsyaka tvar», part I