Mulitsa Darya — 80


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Цимбалы
  • Преподаватель: Charniukevich Halina
  • Муз. учреждение:
  • Концертмейстер: Barshcheuskaya Natallia
  • Город и страна: Geraneny, Belarus
  • 1. Obr. Iu. Bovbel: Modny tanec Aram-zam-zam 2. Muz. I. Luchenka, obr.N.Proschko "Moi rodny kut"