Orchestra of the Ukrainian folk instruments


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Оркестр
  • Преподаватель: Oleksiv Jaroslav
  • Муз. учреждение: LNMA im. M. Lisenka
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Ukraine/Lvov
  • 1. M. Stecun: lyric fantasy Kalynonjka 2. V. Radu: Vesnjana khora