Gagarina Vladislava


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Zhelikhovskaya Elena
  • Муз. учреждение: Music school No 3
  • Концертмейстер: Petrovskaya Natalya
  • Город и страна: Russia/Nizhniy Novgorod
  • 1. M. Moshkovskiy: Spanish Dance 2. Macon D. Sumerlin: Night Gypsy