Magzhanov Ilyas


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Скрипка
  • Преподаватель: Ugolnikova Eugenia
  • Муз. учреждение: Childrens music school No. 3
  • Концертмейстер: Xenofontova Darya
  • Город и страна: Kazakhstan/Astana
  • 1. Sholz: Fantasie 2. Zhubanov: Zhezkiyk