Koval Ilya, Koval Yelissey


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Дуэт
  • Преподаватель: Sidorova Elena
  • Муз. учреждение: Music School No 2
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Karaganda/Kazakhstan
  • 1. Arnold Nevalovich: Prevraszeniya 2. Cheshskaij narodnyj tanez: Redovak