Orchestra of Folk Instruments


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Оркестр
  • Преподаватель: Kuziv Nikolay
  • Муз. учреждение: Childrens Art School of Gubkinskiy
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Russia/YANAO/Gubkinskiy
  • 1. V.Dashkevich: Melodiya 2. A.Novikov: Parafraz