Yushkova Nadezda, Slugin Eugene


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Дуэт
  • Преподаватель: Irina Sheshenina
  • Муз. учреждение: Music school No 5 V.V. Znamenskogo
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Yekaterinburg/Russia
  • 1. Yu. Dolzhikov: Nostalgia 2. V. Hodosh: Overture