Grichun Vyacheslav


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Труба
  • Преподаватель: Kiselnikov Valeriy
  • Муз. учреждение: Special Music School of Doneck
  • Концертмейстер: Malinovskaya Yulia
  • Город и страна: Donetsk/Ukraine
  • 1. V. Elchaninov: Fantasia 2. V. Kosenko: Scerzino