Akbarov Mukhammadamir


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Саксофон
  • Преподаватель: Khujanazarov Abdumalik
  • Муз. учреждение: RSMAL V.A. Uspeskiy
  • Концертмейстер: Shakhvorostova Tatyana
  • Город и страна: Tashkent/Uzbekistan
  • 1. Garland Andreson: Sonata part 1 2. N. Narkhodjaev: Wind