Sharonov Ilya


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Гитара
  • Преподаватель: Frautchi Denis
  • Муз. учреждение: Music school No 20
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Kazan/Russia
  • 1. Obrabotka Ivanova-Kramskogo: Y na kamushke sizhu 2. Mazurka