Malginov Pavel, Karimov Ramil


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Дуэт
  • Преподаватель: Kataeva Nataliya Evgenyevna
  • Муз. учреждение: Art School No12
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Izhevsk, Russia
  • 1. I.Dynaevskiy: Oh guelder-rose blossoms obrabotka by V.Bryzgalina 2. E Derbenko: Tokkatinа