Egorova Anastasiya


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Фортепиано
  • Преподаватель: Kholmanskikh Natalya
  • Муз. учреждение: Childrens music school No5
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Petropavlovsk Kamchatsky, Russia
  • 1. V.Korovitsin: The first thawed patch 2. V.Korovitsin: Good mood