Severyanochka: Chernikova Irina, Mirogrodskaya Lena


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Дуэт
  • Преподаватель: Chagina Nataliya
  • Муз. учреждение: Childrens Arts School No1
  • Концертмейстер: Inkina Nataliya
  • Город и страна: Surgut, Russiya
  • 1. Russian folk song. Volga-rechenka gluboka, obr.A.Shalov 2. V.Poldyaev: Polka-dialog