Unison balalaika: Medvecsky Andrey, Novoselsky Andrey, Emelin Stepan, Korotkov Sasha, Kustov Eugenie, Morozov Iliya — 90.33


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Камерный ансамбль
  • Преподаватель: Mitenkova Ekaterina
  • Муз. учреждение:
  • Концертмейстер: Shabalina Elena
  • Город и страна: Nizhni Novgorod, Russia
  • 1. N.Bogoslovkiy: Pesna starogo izvozchika 2. Russian folk song: "Barynya" arr. by V.Lobov