Popov Nikita — 66.33


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Гитара
  • Преподаватель: Vislobokova Tatyana
  • Муз. учреждение: Children Music School №8
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Rostov on Don, Russia
  • 1. Variotions on the Russien folk song "Nichto v polyushke ne kolishetsya" arr G. Garnishevskaya 2. E. Shilin: Bullfighter