Female choir «Blagovest» 93.75/100 points


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Хор
  • Преподаватель: Pilipets Lyubov
  • Муз. учреждение: Lugansk State Academy of Culture and Arts named after Mikhail Matusovsky
  • Концертмейстер: Melaeva Ekaterina
  • Город и страна: Lugansk, Ukraine
  • 1. Arvo Pyart «Bogoroditse Devo, raduysya» 2. Pavel Chesnokov «Milost mira» 3. Pavel Chesnokov «Ne umolchim nikogda Bogoroditse» 4. Semen Degtyarev: Choir concert «Dnes vsyaka tvar», part I