Roman Stahniv, Vitalii Mitsak, Lesya Oliyarnyk, Yurii Dyakunchak


Izvodi se
  • Disciplina: Kamerni ansambl
  • Profesor: Dushnyi Andryei Ivanovich
  • Institucija, grad i država: Drogobychskii gosudarstvenny pedagogicheskii unive
  • Korepetitor: /
  • Mesto i država: Ukraine/Drogobych
  • 1. Y: Derbenko: Garmonist igraet tvist 2. R. Stahniv: Kolo, Miika