SOCIAL INCLUSION – Pravilnik 2019.

 

Član 1.

Udruženje pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola Srbije i Producentski centar MIR Production (u daljem tekstu: Organizator), organizuje INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – Belgrade, Serbia (Međunarodno muzičko takmičenje – Beograd, Srbija), u daljem tekstu: takmičenje. Takmičenje se u potpunosti odvija preko Interneta.

 

Član 2.

Učešće u takmičarskoj disciplini SOCIAL INCLUSION je bez plaćanja kotizacije.

 

Član 3.

Pravo učešća imaju takmičari iz svih zemalja sveta. Učesnici se takmiče u kategorijama prema godinama starosti. 

 

Član 4.

Zastupljene su sledeće takmičarske discipline: Klavir Violina Violončelo Viola Kontrabas Solo pevanje, Džez pevanje Tradicionalno pevanje Harmonika Fagot Flauta Oboa Klarinet Saksofon Horna Truba Trombon Tuba Gitara Domra Mandolina Harfa Balalajka Nacionalni instruementi Udaraljke Duo klavirski duo Kamerni ansambal Orkestar Hor Social inclusion

 

Član 5.

Takmičarski program se sastoji od dve kompozicije po izboru učesnika i nije obavezno da se izvodi napamet. Trajanje video snimka je ograničeno:

SOLISTI

 • I kategorija-rođeni 2010. godine i mlađi do 5 minuta
 • II kategorija-rođeni 2008. godine i mlađi do 5 minuta
 • III kategorija-rođeni 2006. godine i mlađi do 5 minuta
 • IV kategorija-rođeni 2004. godine i mlađi do 5 minuta
 • V kategorija-rođeni 2002. godine i mlađi do 7 minuta
 • VI kategorija-rođeni 2000. godine i mlađi do 7 minuta
 • VII kategorija-rođeni 1998. godine i mlađi do 10 minuta
 • VIII kategorija-rođeni 1996. godine i mlađi do 10 minuta
 • IX kategorija-rođeni 1990. godine i mlađi do 10 minuta
 • X kategorija-rođeni 1989. godine i stariji do 10 minuta

 

MALI ANSAMBLI (2 – 4 takmičara)

Takmičarska kategorija za ansamble se određuje po srednjem uzrastu svih takmičara, ne računajući uzrast korepetitora (ilustratora).

 • XI kategorija-rođeni 2008. godine i mlađi do 7 minuta
 • XII kategorija-rođeni 2004. godine i mlađi do 7 minuta
 • XIII kategorija-rođeni 2000. godine i mlađi do 10 minuta
 • XIV kategorija-rođeni 1990. godine i mlađi do 10 minuta
 • XV kategorija-rođeni 1989. godine i stariji do 10 minuta

 

АНСАМБЛИ (5 – 12 takmičara)

Takmičarska kategorija za ansamble se određuje po srednjem uzrastu svih takmičara, ne računajući uzrast korepetitora (ilustratora).

 • XVI kategorija-rođeni 2008. godine i mlađi do 7 minuta
 • XVII kategorija-rođeni 2004. godine i mlađi do 7 minuta
 • XVIII kategorija-rođeni 2000. godine i mlađi do 10 minuta
 • XIX kategorija-rođeni 1990. godine i mlađi do 10 minuta
 • XX kategorija-rođeni 1989. godine i stariji do 10 minuta

 

ОРКЕСТРЫ

Orkestar može da nastupa sa neograničenim brojem korepetitora i (ili) ilustratora. Kategorija se određuje po srednjem uzrastu svih takmičara, računajući i uzrast svih korepetitora i (ili) ilustratora.

 • XXI kategorija-rođeni 2004. godine i mlađi do 7 minuta
 • XXII kategorija-rođeni 2000. godine i mlađi do 10 minuta
 • XXIII kategorija-rođeni 1990. godine i mlađi do 12 minuta
 • XXIV kategorija-rođeni 1989. godine i stariji do 12 minuta

 

HOR

Hor može da nastupa sa neograničenim brojem korepetitora i (ili) ilustratora. Kategorija se određuje po srednjem uzrastu svih takmičara, računajući i uzrast svih korepetitora i (ili) ilustratora.

 • XXV kategorija-rođeni 2004. godine i mlađi do 7 minuta
 • XXVI kategorija-rođeni 2000. godine i mlađi do 10 minuta
 • XXVII kategorija-rođeni 1990. godine i mlađi do 12 minuta
 • XXVIII kategorija-rođeni 1989. godine i stariji do 12 minuta

 

KOREPETITOR

—  Pianista

— Instrumentalista (harmonika, gitara …)

— Ansambl (do 9 učesnika)

 • XXIX kategorija-rođeni 2008. godine i mlađi do 7 minuta
 • XXX kategorija-rođeni 2004. godine i mlađi do 7 minuta
 • XXXI kategorija-rođeni 2000. godine i mlađi do 10 minuta
 • XXXII kategorija-rođeni 1990. godine i mlađi do 12 minuta
 • XXXIII kategorija-rođeni 1989. godine i stariji do 12 minuta

 

Član 6.

Za premijerno izvođenje ili izvođenje nekatalogizovane kompozicije neophodno je u elektronskom obliku dostaviti notni materijal takvog dela.

 

Član 7.

Takmičarski video snimak mora da odgovara sledećim uslovima:

 • Kao dokaz da je video snimak isključivo namenjen za takmičenje, pre izvođenja takmičarskog programa takmičar je u obavezi da izgovori:

–  za soliste i za dua – svoje ime, prezime i godinu rođenja

–  za ansamble – naziv i u kojoj kategoriji učestvuju

 • Video snimak šalje se u Mp4 ili Webm formatu
 • Na snimku se moraju jasno videti svi izvođači
 • Prekid video snimka nije dozvoljen, kao i  montiranje ili playback
 • Dozvoljeno je korišćenje običnog ili eksternog mikrofona
 • Snimak koji ne odgovara zadatim uslovima, biće vraćen, sa zahtevom da se u najkraćem mogućem roku dostavi novi, koji odgovara ovom pravilniku

 

 

Član 8.

Takmičar, prilikom ulaska na sajt (Prijava) šalje sledeću dokumentaciju:

 • Popunjenu prijavu
 • Video snimak u Mp4 ili Webm formatu
 • Skeniran izvod iz matične knjige rođenih ili stranice pasoša sa osnovnim ličnim podacima za soliste i dua
 • Skeniran spisak učesnika, sa njihovim godinama rođenja overen pečatom institucije koju ansambal predstavlja.
 • Skeniran dokument o invalidnosti takmičara ( umetnuti umesto priznanice o uplati kotizacije)

*   Ukupna, max veličina svih fajlova do 100Mb

** Uputstvo za popunjavanje prijave

 

Član 9.

Takmičenje se održava svake godine i prijavljivanje je od 15. februara, a najkasnije do 15. aprila. Do 20. aprila biće postavljeni video snimci takmičara, a  30. aprila biće objavljeni rezultati žirija.

 

Član 10.

Prijave učesnika pojedinačno pregleda i utvrđuje usaglašenost sa Pravilnikom lice koje imenuje organizator.

 

Član 11.

Učešćem u takmičenju, takmičari se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu povodom eventualne publikacije i distribucije muzičkih video snimaka na CD, DVD izdanjima i Internetu.

 

Član 12.

Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom. Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, koji su neposredno vezani sa socijalnom integracijom takmičara sa posebnim potrebama. 

 

Član 13.

Sve odluke žirija su konačne i neopozive. Takmičenje se odvija po Pravilniku, koji predlaže stručna komisija, a usvaja Skupština Udruženja.

 

Član 14.

Takmičari se rangiraju na osnovu srednje ocene žirija:

 • LAUREAT dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 80,oo/100 bodova
 • POHVALA – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 60,oo bodova

Broj nagrada nije ograničen.

 

Član 15.

U slučaju da više takmičara u istoj ili različitim kategorijama imaju isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru. 

U slučaju da više takmičara u različitim disciplinama imaju isti broj bodova, konačnu odluku o plasmanu donosi žiri.

Najbolje plasirani takmičar u takmičarskoj disciplini koji je osvojio prvu nagradu, dobija diplomu Internet Music Champion of the World.

 

Član 16.

Nagradni fond:

 • Svi takmičari dobijaju diplome
 • Sertifikat za portfolio za nastavnike 
 • Učešće svih takmičara SOCIAL INCLUSION bez plaćanja kotizacije
 • Državne i javne ustanove, preduzeća, sponzori, kao i pojedinci, uz dogovor sa organizatorom mogu da dodele specijalne nagrade i priznanja
 • Druge nagrade u dogovoru sa organizatorom

 

Član 17.

Po završetku takmičenja, diplome svim takmičarima se šalju 9 maja poštom, administraciji institucije.

 

Član 18.

U slučaju neslaganja između organizatora i takmičara važeće su odredbe teksta na srpskom jeziku.

 

Član 19.

Prijavljivanjem za takmičenje, učesnici automatski prihvataju uslove iz predhodnih odredaba ovog Pravilnika.

KONTRABAS – Pravilnik 2020.

 

Član 1.

Udruženje pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola Srbije i Producentski centar MIR Production (u daljem tekstu: Organizator), organizuje INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – Belgrade, Serbia (Međunarodno muzičko takmičenje – Beograd, Srbija), u daljem tekstu: takmičenje. Takmičenje se u potpunosti odvija preko Interneta.

 

Član 2.

Takmičenje se odvija po Pravilniku, koji predlaže stručna komisija, a usvaja Skupština Udruženja.

 

Član 3.

Pravo učešća imaju takmičari iz svih zemalja sveta. 

 

Član 4.

Takmičarski program se sastoji od dve kompozicije po izboru učesnika i program se izvodi napamet i u celosti. Dozvoljeno je izvođenje stavova (sonata, svita, simfonija, koncert…) kao dve kompozicije. Takmičari mogu da nastupaju samo sa jednim korepetitorom. 

SOLISTI

 • I kategorija-rođeni 2007. godine i mlađi do 8 minuta
 • II kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 10 minuta
 • III kategorija-rođeni 2003. godine i mlađi do 13 minuta
 • IV kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 14 minuta
 • V kategorija-rođeni 1999. godine i mlađi do 14 minuta
 • VI kategorija-rođeni 1997. godine i mlađi do 14 minuta
 • VII kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 14 minuta
 • VIII kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 14 minuta

 

DUO (dva instrumenta-ista) 

 • IX kategorija-rođeni 2007. godine i mlađi do 10 minuta
 • X kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 10 minuta
 • XI kategorija-rođeni 2003. godine i mlađi do 13 minuta
 • XII kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 14 minuta
 • XIII kategorija-rođeni 1999. godine i mlađi do 14 minuta
 • XIV kategorija-rođeni 1997. godine i mlađi do 14 minuta
 • XV kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 14 minuta
 • XVI kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 14 minuta

Duo nije u obavezi da program izvodi napamet.

 

Član 5.

Za premijerno izvođenje ili izvođenje nekatalogizovane kompozicije neophodno je u elektronskom obliku dostaviti notni materijal takvog dela.

 

Član 6.

Takmičarski video snimak mora da odgovara sledećim uslovima:

 • Kao dokaz da je video snimak isključivo namenjen za takmičenje, takmičar je u obavezi, da pre izvođenja takmičarskog programa izgovori svoje ime, prezime i godinu rođenja
 • Video snimak takmičara šalje se u Mp4 formatu
 • Na snimku se moraju jasno videti instrument, korepetitor, lice i ruke izvođača
 • Prekid video snimka nije dozvoljen, kao i  montiranje ili playback
 • Snimak koji ne odgovara zadatim uslovima, biće vraćen, sa zahtevom da se u najkraćem mogućem roku dostavi novi, koji odgovara ovom pravilniku

*  Uputstvo za video snimanje 

 

Član 7.

Takmičar, prilikom ulaska na sajt www.musiccompetition.eu (Prijava) šalje sledeću dokumentaciju:

 • Popunjenu prijavu
 • Video snimak u Mp4 formatu
 • Skeniran izvod iz matične knjige rođenih ili stranice pasoša sa osnovnim ličnim podacima
 • Skeniranu priznanicu o uplati kotizacije

*  Ukupna, max veličina svih fajlova do 100Mb

** Uputstvo za popunjavanje prijave

 

Član 8.

Kotizacija za učešće:

 • I kategorija – 20 Eura
 • II, III, IV, V, VI, VII i VIII kategorija – 25 Eura
 • DUO – 30 Eura.

Kotizaciju uplatiti u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

 • Račun: 285204105000013952 Sberbank Srbija a.d. Beograd
 • Primalac: Mir Production, Jovice Vasiljevića 7, Beograd
 • Sa naznakom: „Kotizacija za takmičenje“

Za takmičare iz inostranstva detaljnije o uplati kotizacije na ovoj STRANICI 

 

Član 9.

Takmičenje se održava svake godine i prijavljivanje je od 15. februara, a najkasnije do 01. aprila. Do 05. aprila biće postavljeni video snimci, a 15. aprila biće objavljeni rezultati žirija.

 

Član 10.

Prijave učesnika pojedinačno pregleda i utvrđuje usaglašenost sa Pravilnikom lice koje imenuje organizator.

 

Član 11.

Učešćem u takmičenju, takmičari se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu povodom eventualne publikacije i distribucije muzičkih video snimaka na CD, DVD izdanjima i Internetu.

 

Član 12.

Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom. Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, kao i reproduktivnih umetnika, dirigenata i kamernih muzičara. Sve odluke žirija su konačne i neopozive.

 

Član 13.

Takmičari se rangiraju na osnovu srednje ocene žirija:

 • LAUREATE FIRST PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 90,oo/100 bodova
 • LAUREATE SECOND PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 80,oo bodova
 • LAUREATE THIRD PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 70,oo bodova
 • DIPLOMA – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 60,oo bodova

Broj nagrada nije ograničen.

 

Član 14.

Najbolje plasirani takmičar u takmičarskoj disciplini koji je osvojio prvu nagradu, dobija diplomu Internet Music Champion of the World.

U slučaju da više takmičara u kategoriji ima isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru. U slučaju da više takmičara u različitim kategorijama ima isti broj bodova, konačnu odluku o plasmanu donosi žiri.

 

Član 15.

Takmičar koji je dobitnik diplome Internet Music Champion of the World učestvuje u Masters finalu. Žiri bira apsolutnog pobednika Masters finala, tj. apsolutnog pobednika svih takmičarskih disciplina i celokupnog takmičenja.

 

Član 16.

Nagradni fond Udruženja:

 • Svi takmičari dobijaju diplome
 • Sertifikat za portfolio za nastavnike 
 • Poziv u žiri za izabrane učesnike takmičenja
 • Apsolutni pobednik dobija trofej i diplomu
 • Državne i javne ustanove, preduzeća, sponzori, kao i pojedinci, uz dogovor sa organizatorom mogu da dodele specijalne nagrade i priznanja

 

Nagradni fond Mir Production www.mirproduction.com u iznosu od 2.000 $ biće raspoređen među izabranim takmičarima Masters Final. Nagradni fond se sastoji iz sledećih nagrada:

 • Novčana nagrada za apsolutnog pobednika Masters Finala
 • Menadžment ugovor sa agencijom Mir Production
 • Izrada sajta
 • Reklamni plakat takmičenja sa fotografijom apsolutnog pobednika
 • Izrada koncertnih plakata
 • Svi učesnici Masters finala ne uplaćuju kotizaciju za učešće na narednom takmičenju
 • Organizacija solističkog koncerta ili koncertne turneje
 • Profesionalana izrada fotografija
 • Troškove puta, smeštaja ili kotizacije za učešće na master klasu
 • Kotizacija za takmičenje po izboru takmičara
 • I druge nagrade u dogovoru sa organizatorom

Mir Production određuje podelu nagradnog fonda za izabrane pobednike takmičarskih disciplina.

 

Član 17.

Po završetku takmičenja, diplome svim takmičarima se šalju 9 maja poštom, administraciji institucije.

 

Član 18.

U slučaju neslaganja između Organizatora i takmičara važeće su odredbe teksta na srpskom jeziku.

 

Član 19.

Prijavljivanjem za takmičenje, učesnici automatski prihvataju uslove iz predhodnih odredaba ovog Pravilnika.

BALALAJKA – Pravilnik 2020.

 

Član 1.

Udruženje pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola Srbije i Producentski centar MIR Production (u daljem tekstu: Organizator), organizuje INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – Belgrade, Serbia (Međunarodno muzičko takmičenje – Beograd, Srbija), u daljem tekstu: takmičenje. Takmičenje se u potpunosti odvija preko Interneta.

 

Član 2.

Takmičenje se odvija po Pravilniku, koji predlaže stručna komisija, a usvaja Skupština Udruženja.

 

Član 3.

Pravo učešća imaju takmičari iz svih zemalja sveta. 

 

Član 4.

Takmičarski program se sastoji od dve kompozicije po izboru učesnika i izvodi se napamaet i u celosti. Takmičari mogu da nastupaju samo sa jednim korepetitorom. Ukupno trajanje video snimka je ograničeno:

SOLISTI

 • I kategorija-rođeni 2011. godine i mlađi do 5 minuta
 • II kategorija-rođeni 2010. godinе do 5 minuta
 • III kategorija-rođeni 2009. godine do 5 minuta
 • IV kategorija-rođeni 2008. godine do 5 minuta
 • V kategorija-rođeni 2007. godine do 7 minuta
 • VI kategorija-rođeni 2006. godine do 7 minuta
 • VII kategorija-rođeni 2005. godine do 10 minuta
 • VIII kategorija-rođeni 2003. godine i mlađi do 12 minuta
 • IX kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 12 minuta
 • X kategorija-rođeni 1999. godine i mlađi do 12 minuta
 • XI kategorija-rođeni 1997. godine i mlađi do 12 minuta
 • XII kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 12 minuta
 • XIII kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 12 minuta

 

 DUO (dva instrumenta-ista) 

 • XIV kategorija-rođeni 2011. godine i mlađi do 5 minuta
 • XV kategorija-rođeni 2009. godine i mlađi do 7 minuta
 • XVI kategorija-rođeni 2007. godine i mlađi do 10 minuta
 • XVII kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 10 minuta
 • XVIII kategorija-rođeni 2003. godine i mlađi do 12 minuta
 • XIX kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 12 minuta
 • XX kategorija-rođeni 1999. godine i mlađi do 12 minuta
 • XXI kategorija-rođeni 1997. godine i mlađi do 12 minuta
 • XXII kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 12 minuta
 • XXIII kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 12 minuta

Duo nije u obavezi da program izvodi napamet.

 

Član 5.

Za premijerno izvođenje ili izvođenje nekatalogizovane kompozicije neophodno je u elektronskom obliku dostaviti notni materijal takvog dela.

 

Član 6.

Takmičarski video snimak mora da odgovara sledećim uslovima:

 • Kao dokaz da je video snimak isključivo namenjen za takmičenje, takmičar je u obavezi, da pre izvođenja takmičarskog programa izgovori svoje ime, prezime i godinu rođenja
 • Video snimak takmičara šalje se u Mp4 formatu
 • Na snimku se moraju jasno videti instrument, korepetitor, lice i ruke izvođača
 • Prekid video snimka nije dozvoljen, kao i  montiranje ili playback
 • Snimak koji ne odgovara zadatim uslovima, biće vraćen, sa zahtevom da se u najkraćem mogućem roku dostavi novi, koji odgovara ovom pravilniku.

*  Uputstvo za video snimanje 

 

Član 7.

Takmičar, prilikom ulaska na sajt www.musiccompetition.eu (Prijava) šalje sledeću dokumentaciju:

 • Popunjenu prijavu
 • Video snimak u Mp4 formatu
 • Skeniran izvod iz matične knjige rođenih ili stranice pasoša sa osnovnim ličnim podacima
 • Skeniranu priznanicu o uplati kotizacije

*   Ukupna, max veličina svih fajlova do 100Mb

** Uputstvo za popunjavanje prijave

 

Član 8.

Kotizacija za učešće:

 • I, II i III kategorija – 20 Eura
 • IV, V, VI, VII, VIII, IX i X kategorija – 25 Eura
 • DUO – 30 Eura.

Kotizaciju uplatiti u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

 • Račun: 285204105000013952 Sberbank Srbija a.d. Beograd
 • Primalac: Mir Production, Jovice Vasiljevića 7, Beograd
 • Sa naznakom: „Kotizacija za takmičenje“

Za takmičare iz inostranstva detaljnije o uplati kotizacije na ovoj STRANICI 

 

Član 9.

Takmičenje se održava svake godine i prijavljivanje je od 15. februara, a najkasnije do 15. aprila. Do 20. aprila biće postavljeni video snimci, a 30. aprila objavljeni rezultati žirija.

 

Član 10.

Prijave učesnika pojedinačno pregleda i utvrđuje usaglašenost sa Pravilnikom lice koje imenuje organizator.

 

Član 11.

Učešćem u takmičenju, takmičari se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu povodom eventualne publikacije i distribucije muzičkih video snimaka na CD, DVD izdanjima i Internetu.

 

Član 12.

Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom. Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, kao i reproduktivnih umetnika, dirigenata i kamernih muzičara. Sve odluke žirija su konačne i neopozive.

 

Član 13.

Takmičari se rangiraju na osnovu srednje ocene žirija:

 • LAUREATE FIRST PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 90,oo/100 bodova
 • LAUREATE SECOND PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 80,oo bodova
 • LAUREATE THIRD PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 70,oo bodova
 • DIPLOMA – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 60,oo bodova

Broj nagrada nije ograničen.

 

Član 14.

Najbolje plasirani takmičar u takmičarskoj disciplini koji je osvojio prvu nagradu, dobija diplomu Internet Music Champion of the World.

U slučaju da više takmičara u kategoriji ima isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru. U slučaju da više takmičara u različitim kategorijama ima isti broj bodova, konačnu odluku o plasmanu donosi žiri.

 

Član 15.

Takmičar koji je dobitnik diplome Internet Music Champion of the World učestvuje u Masters finalu. Žiri bira apsolutnog pobednika Masters finala, tj.  apsolutnog pobednika svih takmičarskih disciplina i celokupnog takmičenja.

 

Član 16.

Nagradni fond Udruženja:

 • Svi takmičari dobijaju diplome
 • Sertifikat za portfolio za nastavnike 
 • Poziv u žiri za izabrane učesnike takmičenja
 • Apsolutni pobednik dobija trofej i diplomu
 • Državne i javne ustanove, preduzeća, sponzori, kao i pojedinci, uz dogovor sa organizatorom mogu da dodele specijalne nagrade i priznanja

 

Nagradni fond Mir Production www.mirproduction.com u iznosu od 2.000 $ biće raspoređen među izabranim takmičarima Masters Final. Nagradni fond se sastoji iz sledećih nagrada:

 • Novčana nagrada za apsolutnog pobednika Masters Finala
 • Menadžment ugovor sa agencijom Mir Production
 • Izrada sajta
 • Reklamni plakat takmičenja sa fotografijom apsolutnog pobednika
 • Izrada koncertnih plakata
 • Svi učesnici Masters finala ne uplaćuju kotizaciju za učešće na narednom takmičenju
 • Organizacija solističkog koncerta ili koncertne turneje
 • Profesionalana izrada fotografija
 • Troškove puta, smeštaja ili kotizacije za učešće na master klasu
 • Kotizacija za takmičenje po izboru takmičara
 • I druge nagrade u dogovoru sa organizatorom

Mir Production određuje podelu nagradnog fonda za izabrane pobednike takmičarskih disciplina.

 

Član 17.

Po završetku takmičenja, diplome svim takmičarima se šalju 9 maja poštom, administraciji institucije.

 

Član 18.

U slučaju neslaganja između Organizatora i takmičara važeće su odredbe teksta na srpskom jeziku.

 

Član 19.

Prijavljivanjem za takmičenje, učesnici automatski prihvataju uslove iz predhodnih odredaba ovog Pravilnika.

MANDOLINA – Pravilnik 2020.

 

Član 1.

Udruženje pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola Srbije i Producentski centar MIR Production (u daljem tekstu: Organizator), organizuje INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – Belgrade, Serbia (Međunarodno muzičko takmičenje – Beograd, Srbija), u daljem tekstu: takmičenje. Takmičenje se u potpunosti odvija preko Interneta.

 

Član 2.

Takmičenje se odvija po Pravilniku, koji predlaže stručna komisija, a usvaja Skupština Udruženja.

 

Član 3.

Pravo učešća imaju takmičari iz svih zemalja sveta. 

 

Član 4.

Takmičarski program se sastoji od dve kompozicije po izboru učesnika i program se izvodi napamet i u celosti. Takmičari mogu da nastupaju samo sa jednim korepetitorom. Ukupno trajanje video snimka je ograničeno:

 SOLISTI

 • I kategorija-rođeni 2011. godine i mlađi do 5 minuta
 • II kategorija-rođeni 2010. godinе do 5 minuta
 • III kategorija-rođeni 2009. godine do 5 minuta
 • IV kategorija-rođeni 2008. godine do 5 minuta
 • V kategorija-rođeni 2007. godine do 7 minuta
 • VI kategorija-rođeni 2006. godine do 7 minuta
 • VII kategorija-rođeni 2005. godine do 10 minuta
 • VIII kategorija-rođeni 2003. godine i mlađi do 12 minuta
 • IX kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 12 minuta
 • X kategorija-rođeni 1999. godine i mlađi do 12 minuta
 • XI kategorija-rođeni 1997. godine i mlađi do 12 minuta
 • XII kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 12 minuta
 • XIII kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 12 minuta

 

 DUO (dva instrumenta-ista) 

 • XIV kategorija-rođeni 2011. godine i mlađi do 5 minuta
 • XV kategorija-rođeni 2009. godine i mlađi do 7 minuta
 • XVI kategorija-rođeni 2007. godine i mlađi do 10 minuta
 • XVII kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 10 minuta
 • XVIII kategorija-rođeni 2003. godine i mlađi do 12 minuta
 • XIX kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 12 minuta
 • XX kategorija-rođeni 1999. godine i mlađi do 12 minuta
 • XXI kategorija-rođeni 1997. godine i mlađi do 12 minuta
 • XXII kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 12 minuta
 • XXIII kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 12 minuta

Duo nije u obavezi da program izvodi napamet.

 

Član 5.

Za premijerno izvođenje ili izvođenje nekatalogizovane kompozicije neophodno je u elektronskom obliku dostaviti notni materijal takvog dela.

 

Član 6.

Takmičarski video snimak mora da odgovara sledećim uslovima:

 • Kao dokaz da je video snimak isključivo namenjen za takmičenje, takmičar je u obavezi, da pre izvođenja takmičarskog programa izgovori svoje ime, prezime i godinu rođenja
 • Video snimak takmičara šalje se u Mp4 formatu
 • Na snimku se moraju jasno videti instrument, korepetitor, lice i ruke izvođača
 • Prekid video snimka nije dozvoljen, kao i  montiranje ili playback
 • Snimak koji ne odgovara zadatim uslovima, biće vraćen, sa zahtevom da se u najkraćem mogućem roku dostavi novi, koji odgovara ovom pravilniku

*  Uputstvo za video snimanje 

Član 7.

Takmičar, prilikom ulaska na sajt www.musiccompetition.eu (Prijava) šalje sledeću dokumentaciju:

 • Popunjenu prijavu
 • Video snimak u Mp4 formatu
 • Skeniran izvod iz matične knjige rođenih ili stranice pasoša sa osnovnim ličnim podacima
 • Skeniranu priznanicu o uplati kotizacije

* Ukupna, max veličina svih fajlova do 100Mb

** Uputstvo za popunjavanje prijave

 

Član 8.

Kotizacija za učešće:

 • Od I do VI kategorije – 20 Eura
 • Od VII do XIII kategorije – 25 Eura
 • DUO – 30 Eura.

Kotizaciju uplatiti u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

 • Račun: 285204105000013952 Sberbank Srbija a.d. Beograd
 • Primalac: Mir Production, Jovice Vasiljevića 7, Beograd
 • Sa naznakom: „Kotizacija za takmičenje“

Za takmičare iz inostranstva detaljnije o uplati kotizacije na ovoj STRANICI 

 

Član 9.

Takmičenje se održava svake godine i prijavljivanje je od 15. februara, a najkasnije do 15. aprila. Do 20. aprila biće postavljeni video snimci, a 30. aprila biće objavljeni rezultati žirija.

 

Član 10.

Prijave učesnika pojedinačno pregleda i utvrđuje usaglašenost sa Pravilnikom lice koje imenuje organizator.

 

Član 11.

Učešćem u takmičenju, takmičari se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu povodom eventualne publikacije i distribucije muzičkih video snimaka na CD, DVD izdanjima i Internetu.

 

Član 12.

Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom. Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, kao i reproduktivnih umetnika, dirigenata i kamernih muzičara. Sve odluke žirija su konačne i neopozive.

 

Član 13.

Takmičari se rangiraju na osnovu srednje ocene žirija:

 • LAUREATE FIRST PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 90,oo/100 bodova
 • LAUREATE SECOND PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 80,oo bodova
 • LAUREATE THIRD PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 70,oo bodova
 • DIPLOMA – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 60,oo bodova

Broj nagrada nije ograničen.

 

Član 14.

Najbolje plasirani takmičar u takmičarskoj disciplini koji je osvojio prvu nagradu, dobija diplomu Internet Music Champion of the World.

U slučaju da više takmičara u kategoriji ima isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru. U slučaju da više takmičara u različitim kategorijama ima isti broj bodova, konačnu odluku o plasmanu donosi žiri.

 

Član 15.

Takmičar koji je dobitnik diplome Internet Music Champion of the World učestvuje u Masters finalu. Žiri bira apsolutnog pobednika Masters finala, tj. apsolutnog pobednika svih takmičarskih disciplina i celokupnog takmičenja.

 

Član 16.

Nagradni fond Udruženja:

 • Svi takmičari dobijaju diplome
 • Sertifikat za portfolio za nastavnike 
 • Poziv u žiri za izabrane učesnike takmičenja
 • Apsolutni pobednik dobija trofej i diplomu
 • Državne i javne ustanove, preduzeća, sponzori, kao i pojedinci, uz dogovor sa organizatorom mogu da dodele specijalne nagrade i priznanja

 

Nagradni fond Mir Production www.mirproduction.com u iznosu od 2.000 $ biće raspoređen među izabranim takmičarima Masters Final. Nagradni fond se sastoji iz sledećih nagrada:

 • Novčana nagrada za apsolutnog pobednika Masters Finala
 • Menadžment ugovor sa agencijom Mir Production
 • Izrada sajta
 • Reklamni plakat takmičenja sa fotografijom apsolutnog pobednika
 • Izrada koncertnih plakata
 • Svi učesnici Masters finala ne uplaćuju kotizaciju za učešće na narednom takmičenju
 • Organizacija solističkog koncerta ili koncertne turneje
 • Profesionalana izrada fotografija
 • Troškove puta, smeštaja ili kotizacije za učešće na master klasu
 • Kotizacija za takmičenje po izboru takmičara
 • I druge nagrade u dogovoru sa organizatorom

Mir Production određuje podelu nagradnog fonda za izabrane pobednike takmičarskih disciplina.

 

Član 17.

Po završetku takmičenja, diplome svim takmičarima se šalju 9 maja poštom, administraciji institucije.

 

Član 18.

U slučaju neslaganja između Organizatora i takmičara važeće su odredbe teksta na srpskom jeziku.

 

Član 19.

Prijavljivanjem za takmičenje, učesnici automatski prihvataju uslove iz predhodnih odredaba ovog Pravilnika.

CIMBALO – Pravilnik 2020.

 

Član 1.

Udruženje pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola Srbije i Producentski centar MIR Production (u daljem tekstu: Organizator), organizuje INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – Belgrade, Serbia (Međunarodno muzičko takmičenje – Beograd, Srbija), u daljem tekstu: takmičenje. Takmičenje se u potpunosti odvija preko Interneta.

 

Član 2.

Takmičenje se odvija po Pravilniku, koji predlaže stručna komisija, a usvaja Skupština Udruženja.

 

Član 3.

Pravo učešća imaju takmičari iz svih zemalja sveta. Učesnici se takmiče u kategorijama prema godinama starosti i program se izvodi napamet u celosti.

 

Član 4.

Takmičarski program se sastoji od dve kompozicije po izboru učesnika i izvodi se napamet i u celosti. Takmičari mogu da nastupaju samo sa jednim korepetitorom. Ukupno trajanje video snimka je ograničeno:

SOLISTI

 • I kategorija-rođeni 2011. godine i mlađi do 5 minuta
 • II kategorija-rođeni 2010. godinе do 5 minuta
 • III kategorija-rođeni 2009. godine do 5 minuta
 • IV kategorija-rođeni 2008. godine do 5 minuta
 • V kategorija-rođeni 2007. godine do 7 minuta
 • VI kategorija-rođeni 2006. godine do 7 minuta
 • VII kategorija-rođeni 2005. godine do 10 minuta
 • VIII kategorija-rođeni 2003. godine i mlađi do 12 minuta
 • IX kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 12 minuta
 • X kategorija-rođeni 1999. godine i mlađi do 12 minuta
 • XI kategorija-rođeni 1997. godine i mlađi do 12 minuta
 • XII kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 12 minuta
 • XIII kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 12 minuta

 

 DUO (dva instrumenta-ista) 

 • XIV kategorija-rođeni 2011. godine i mlađi do 5 minuta
 • XV kategorija-rođeni 2009. godine i mlađi do 7 minuta
 • XVI kategorija-rođeni 2007. godine i mlađi do 10 minuta
 • XVII kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 10 minuta
 • XVIII kategorija-rođeni 2003. godine i mlađi do 12 minuta
 • XIX kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 12 minuta
 • XX kategorija-rođeni 1999. godine i mlađi do 12 minuta
 • XXI kategorija-rođeni 1997. godine i mlađi do 12 minuta
 • XXII kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 12 minuta
 • XXIII kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 12 minuta

Duo nije u obavezi da program izvodi napamet.

 

Član 5.

Za premijerno izvođenje ili izvođenje nekatalogizovane kompozicije neophodno je u elektronskom obliku dostaviti notni materijal takvog dela.

 

Član 6.

Takmičarski video snimak mora da odgovara sledećim uslovima:

 • Kao dokaz da je video snimak isključivo namenjen za takmičenje, takmičar je u obavezi, da pre izvođenja takmičarskog programa izgovori svoje ime, prezime i godinu rođenja
 • Video snimak takmičara šalje se u Mp4 formatu
 • Na snimku se moraju jasno videti instrument, korepetitor, lice i ruke izvođača
 • Prekid video snimka nije dozvoljen, kao i  montiranje ili playback
 • Snimak koji ne odgovara zadatim uslovima, biće vraćen, sa zahtevom da se u najkraćem mogućem roku dostavi novi, koji odgovara ovom pravilniku

*  Uputstvo za video snimanje 

 

Član 7.

Takmičar, prilikom ulaska na sajt www.musiccompetition.eu (Prijava) šalje sledeću dokumentaciju:

 • Popunjenu prijavu
 • Video snimak u Mp4 formatu
 • Skeniran izvod iz matične knjige rođenih ili stranice pasoša sa osnovnim ličnim podacima
 • Skeniranu priznanicu o uplati kotizacije

*   Ukupna, max veličina svih fajlova do 100Mb

** Uputstvo za popunjavanje prijave

 

Član 8.

Kotizacija za učešće:

 • I, II i III kategorija – 20 Eura
 • IV, V, VI, VII, VIII, IX i X kategorija  – 25 Eura
 • DUO – 30 Eura.

Kotizaciju uplatiti u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

 • Račun: 285204105000013952 Sberbank Srbija a.d. Beograd
 • Primalac: Mir Production, Jovice Vasiljevića 7, Beograd
 • Sa naznakom: „Kotizacija za takmičenje“

Za takmičare iz inostranstva detaljnije o uplati kotizacije na ovoj STRANICI 

 

Član 9.

Takmičenje se održava svake godine i prijavljivanje je od 15. februara, a najkasnije do 15. aprila. Do 20. aprila biće postavljeni video snimci, a 30. aprila biće objavljeni rezultati žirija.

 

Član 10.

Prijave učesnika pojedinačno pregleda i utvrđuje usaglašenost sa Pravilnikom lice koje imenuje organizator.

 

Član 11.

Učešćem u takmičenju, takmičari se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu povodom eventualne publikacije i distribucije muzičkih video snimaka na CD, DVD izdanjima i Internetu.

 

Član 12.

Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom. Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, kao i reproduktivnih umetnika, dirigenata i kamernih muzičara. Sve odluke žirija su konačne i neopozive.

 

Član 13.

Takmičari se rangiraju na osnovu srednje ocene žirija:

 • LAUREATE FIRST PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 90,oo/100 bodova
 • LAUREATE SECOND PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 80,oo bodova
 • LAUREATE THIRD PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 70,oo bodova
 • DIPLOMA – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 60,oo bodova

Broj nagrada nije ograničen. 

 

Član 14.

Najbolje plasirani takmičar u takmičarskoj disciplini koji je osvojio prvu nagradu, dobija diplomu Internet Music Champion of the World.

U slučaju da više takmičara u kategoriji ima isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru. U slučaju da više takmičara u različitim kategorijama ima isti broj bodova, konačnu odluku o plasmanu donosi žiri.

 

Član 15.

Takmičar koji je dobitnik diplome Internet Music Champion of the World učestvuje u Masters finalu. Žiri bira apsolutnog pobednika Masters finala, tj. apsolutnog pobednika svih takmičarskih disciplina i celokupnog takmičenja.

 

Član 16.

Nagradni fond Udruženja:

 • Svi takmičari dobijaju diplome
 • Sertifikat za portfolio za nastavnike 
 • Poziv u žiri za izabrane učesnike takmičenja
 • Apsolutni pobednik dobija trofej i diplomu
 • Državne i javne ustanove, preduzeća, sponzori, kao i pojedinci, uz dogovor sa organizatorom mogu da dodele specijalne nagrade i priznanja

 

Nagradni fond Mir Production www.mirproduction.com u iznosu od 2.000 $ biće raspoređen među izabranim takmičarima Masters Final. Nagradni fond se sastoji iz sledećih nagrada:

 • Novčana nagrada za apsolutnog pobednika Masters Finala
 • Menadžment ugovor sa agencijom Mir Production
 • Izrada sajta
 • Reklamni plakat takmičenja sa fotografijom apsolutnog pobednika
 • Izrada koncertnih plakata
 • Svi učesnici Masters finala ne uplaćuju kotizaciju za učešće na narednom takmičenju
 • Organizacija solističkog koncerta ili koncertne turneje
 • Profesionalana izrada fotografija
 • Troškove puta, smeštaja ili kotizacije za učešće na master klasu
 • Kotizacija za takmičenje po izboru takmičara
 • I druge nagrade u dogovoru sa organizatorom

Mir Production određuje podelu nagradnog fonda za izabrane pobednike takmičarskih disciplina.

 

Član 17.

Po završetku takmičenja, diplome svim takmičarima se šalju 9 maja poštom, administraciji institucije.

 

Član 18.

U slučaju neslaganja između Organizatora i takmičara važeće su odredbe teksta na srpskom jeziku.

 

Član 19.

Prijavljivanjem za takmičenje, učesnici automatski prihvataju uslove iz predhodnih odredaba ovog Pravilnika.

OBOA – Pravilnik 2020.

 

Član 1.

Udruženje pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola Srbije i Producentski centar MIR Production (u daljem tekstu: Organizator), organizuje INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – Belgrade, Serbia (Međunarodno muzičko takmičenje – Beograd, Srbija), u daljem tekstu: takmičenje. Takmičenje se u potpunosti odvija preko Interneta.

 

Član 2.

Takmičenje se odvija po Pravilniku, koji predlaže stručna komisija, a usvaja Skupština Udruženja.

 

Član 3.

Pravo učešća imaju takmičari iz svih zemalja sveta.

 

Član 4.

Takmičarski program se sastoji od dve kompozicije po izboru učesnika i program se izvodi napamet u celosti. Takmičari mogu da nastupaju samo sa jednim korepetitorom. Ukupno trajanje video snimka je ograničeno:

SOLISTI

 • I kategorija-rođeni 2009. godine i mlađi do 6 minuta
 • II kategorija-rođeni 2007. godine i mlađi do 8 minuta
 • III kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 10 minuta
 • IV kategorija-rođeni 2003. godine i mlađi do 12 minuta
 • V kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 12 minuta
 • VI kategorija-rođeni 1999. godine i mlađi do 12 minuta
 • VII kategorija-rođeni 1997. godine i mlađi do 12 minuta
 • VIII kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 12 minuta
 • IX kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 12 minuta

 

DUO (dva instrumenta-ista) 

 • X kategorija-rođeni 2009. godine i mlađi do 7 minuta
 • XI kategorija-rođeni 2007. godine i mlađi do 10 minuta
 • XII kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 10 minuta
 • XIII kategorija-rođeni 2003. godine i mlađi do 12 minuta
 • XIV kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 12 minuta
 • XV kategorija-rođeni 1999. godine i mlađi do 12 minuta
 • XVI kategorija-rođeni 1997. godine i mlađi do 12 minuta
 • XVII kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 12 minuta
 • XVIII kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 12 minuta

Duo nije u obavezi da program izvodi napamet.

 

Član 5.

Za premijerno izvođenje ili izvođenje nekatalogizovane kompozicije neophodno je u elektronskom obliku dostaviti notni materijal takvog dela.

 

Član 6.

Takmičarski video snimak mora da odgovara sledećim uslovima:

 • Kao dokaz da je video snimak isključivo namenjen za takmičenje, takmičar je u obavezi, da pre izvođenja takmičarskog programa izgovori svoje ime, prezime i godinu rođenja
 • Video snimak takmičara mora biti snimljen isključivo video kamerom i šalje se u Mp4 formatu
 • Na snimku se moraju jasno videti instrument, korepetitor, lice i ruke izvođača
 • Prekid video snimka nije dozvoljen, kao i  montiranje ili playback
 • Snimak koji ne odgovara zadatim uslovima, biće vraćen, sa zahtevom da se u najkraćem mogućem roku dostavi novi, koji odgovara ovom pravilniku

*  Uputstvo za video snimanje 

 

Član 7.

Takmičar, prilikom ulaska na sajt www.musiccompetition.eu (Prijava) šalje sledeću dokumentaciju:

 • Popunjenu prijavu
 • Video snimak u Mp4 formatu
 • Skeniran izvod iz matične knjige rođenih ili stranice pasoša sa osnovnim ličnim podacima
 • Skeniranu priznanicu o uplati kotizacije

*   Ukupna, max veličina svih fajlova do 100Mb

** Uputstvo za popunjavanje prijave

 

Član 8.

Kotizacija za učešće:

 • I i II kategorija – 20 Eura
 • III, IV, V, VI, VII, VIII i IX kategorija – 25 Eura
 • DUO – 30 Eura.

Kotizaciju uplatiti u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

 • Račun: 285204105000013952 Sberbank Srbija a.d. Beograd
 • Primalac: Mir Production, Jovice Vasiljevića 7, Beograd
 • Sa naznakom: „Kotizacija za takmičenje“

Za takmičare iz inostranstva detaljnije o uplati kotizacije na ovoj STRANICI 

 

Član 9.

Takmičenje  se održava svake godine i prijavljivanje je od 15. februara, a najkasnije do 15. marta. Do 20. marta biće postavljeni video snimci, a 31. marta biće objavljeni rezultati žirija.

 

Član 10.

Prijave učesnika pojedinačno pregleda i utvrđuje usaglašenost sa Pravilnikom lice koje imenuje organizator.

 

Član 11.

Učešćem u takmičenju, takmičari se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu povodom eventualne publikacije i distribucije muzičkih video snimaka na CD, DVD izdanjima i Internetu.

 

Član 12.

Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom. Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, kao i reproduktivnih umetnika, dirigenata i kamernih muzičara. Sve odluke žirija su konačne i neopozive.

 

Član 13.

Takmičari se rangiraju na osnovu srednje ocene žirija:

 • LAUREATE FIRST PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 90,oo/100 bodova
 • LAUREATE SECOND PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 80,oo bodova
 • LAUREATE THIRD PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 70,oo bodova
 • DIPLOMA – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 60,oo bodova

Broj nagrada nije ograničen.

 

Član 14.

Najbolje plasirani takmičar u takmičarskoj disciplini koji je osvojio prvu nagradu, dobija diplomu Internet Music Champion of the World.

U slučaju da više takmičara u kategoriji ima isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru. U slučaju da više takmičara u različitim kategorijama ima isti broj bodova, konačnu odluku o plasmanu donosi žiri.

 

Član 15.

Takmičar koji je dobitnik diplome Internet Music Champion of the World učestvuje u Masters finalu. Žiri bira apsolutnog pobednika Masters finala, tj. apsolutnog pobednika svih takmičarskih disciplina i celokupnog takmičenja.

 

Član 16.

Nagradni fond Udruženja:

 • Svi takmičari dobijaju diplome
 • Sertifikat za portfolio za nastavnike 
 • Poziv u žiri za izabrane učesnike takmičenja
 • Apsolutni pobednik dobija trofej i diplomu
 • Državne i javne ustanove, preduzeća, sponzori, kao i pojedinci, uz dogovor sa organizatorom mogu da dodele specijalne nagrade i priznanja

 

Nagradni fond Mir Production www.mirproduction.com u iznosu od 2.000 $ biće raspoređen među izabranim takmičarima Masters Final. Nagradni fond se sastoji iz sledećih nagrada:

 • Novčana nagrada za apsolutnog pobednika Masters Finala
 • Menadžment ugovor sa agencijom Mir Production
 • Izrada sajta
 • Reklamni plakat takmičenja sa fotografijom apsolutnog pobednika
 • Izrada koncertnih plakata
 • Svi učesnici Masters finala ne uplaćuju kotizaciju za učešće na narednom takmičenju
 • Organizacija solističkog koncerta ili koncertne turneje
 • Profesionalana izrada fotografija
 • Troškove puta, smeštaja ili kotizacije za učešće na master klasu
 • Kotizacija za takmičenje po izboru takmičara
 • I druge nagrade u dogovoru sa organizatorom

Mir Production određuje podelu nagradnog fonda za izabrane pobednike takmičarskih disciplina.

 

Član 17.

Po završetku takmičenja, diplome svim takmičarima se šalju 9 maja poštom, administraciji institucije.

 

Član 18.

U slučaju neslaganja između Organizatora i takmičara važeće su odredbe teksta na srpskom jeziku.

 

Član 19.

Prijavljivanjem za takmičenje, učesnici automatski prihvataju uslove iz predhodnih odredaba ovog Pravilnika.

NARODNO I TRADICIONALNO PEVANJE – Pravilnik 2020.

 

Član 1.

Udruženje pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola Srbije i Producentski centar MIR Production (u daljem tekstu: Organizator), organizuje INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – Belgrade, Serbia (Međunarodno muzičko takmičenje – Beograd, Srbija), u daljem tekstu: takmičenje. Takmičenje se u potpunosti odvija preko Interneta.

 

Član 2.

Takmičenje se odvija po Pravilniku, koji predlaže stručna komisija, a usvaja Skupština Udruženja.

 

Član 3.

Pravo učešća imaju takmičari iz svih zemalja sveta. 

 

Član 4.

Takmičarski program se sastoji od dve pesme različitog karaktera po izboru učesnika i izvodi se napamet i u celosti. Jedna pesma se izvodi a cappella, a druga može uz instrumentalnu pratnju (nije dozvoljena upotreba matrice, playback). 

 

Član 5.

Ukupno trajanje video snimka je ograničeno. U ansamblima takmičarska kategorija se određuje po srednjem uzrastu takmičara, ne računajući uzrast korepetitora (ilustratora):

NARODNO PEVANJE

SOLISTI

 • I kategorija-rođeni 2011. godine i mlađi do 5 minuta
 • II kategorija-rođeni 2009. godine i mlađi do 5 minuta
 • III kategorija-rođeni 2007. godine i mlađi do 5 minuta
 • IV kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 5 minuta
 • V kategorija-rođeni 2003. godine i mlađi do 7 minuta
 • VI kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 7 minuta
 • VII kategorija-rođeni 1999. godine i mlađi do 10 minuta
 • VIII kategorija-rođeni 1997. godine i mlađi do 10 minuta
 • IX kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 10 minuta
 • X kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 10 minuta

 

MALI ANSAMBLI (2 – 4 pevača) 

 • XI kategorija-rođeni 2009. godine i mlađi do 7 minuta
 • XII kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 7 minuta
 • XIII kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 10 minuta
 • XIV kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 10 minuta
 • XV kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 10 minuta

 

ANSAMBLI (5 – 12 pevača)

 • XVI kategorija-rođeni 2009. godine i mlađi do 7 minuta
 • XVII kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 7 minuta
 • XVIII kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 10 minuta
 • XIX kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 10 minuta
 • XX kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 10 minuta

Napomena: Poželjno je da prateći muzički instrumenti i narodnja nošnja budu iz kraja koji takmičar predstavlja.

 

TRADICIONALNO PEVANJE

SOLISTI

 • XXI kategorija-rođeni 2011. godine i mlađi do 5 minuta
 • XXII kategorija-rođeni 2007. godine i mlađi do 5 minuta
 • XXIII kategorija-rođeni 2003. godine i mlađi do 7 minuta
 • XXIV kategorija-rođeni 1999. godine i mlađi do 10 minuta
 • XXV kategorija-rođeni 1995. godine i mlađi do 10 minuta
 • XXVI kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 10 minuta

 

MALI ANSAMBLI (2 – 4 pevača) 

 • XXVII kategorija-rođeni 2009. godine i mlađi do 7 minuta
 • XXVIII kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 10 minuta
 • XXIX kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 10 minuta

 

ANSAMBLI (5 – 12 pevača)

 • XXX kategorija-rođeni 2009. godine i mlađi do 7 minuta
 • XXXI kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 10 minuta
 • XXXI kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 10 minuta

Napomena: Program se izvodi isključivo na tradicionalan način. Poželjno je da prateći muzički instrumenti i narodnja nošnja budu iz kraja koji takmičar predstavlja.

 

Član 6.

Takmičarski video snimak mora da odgovara sledećim uslovima:

 • Kao dokaz da je video snimak isključivo namenjen za takmičenje, pre izvođenja takmičarskog programa takmičar je u obavezi da izgovori:

– za soliste – svoje ime, prezime i godinu rođenja

– za ansamble – naziv i u kojoj kategoriji učestvuju

 • Video snimak takmičara šalje se u Mp4 formatu
 • Na snimku se moraju jasno videti svi izvođači
 • Prekid video snimka nije dozvoljen, kao i  montiranje ili playback
 • Snimak koji ne odgovara zadatim uslovima, biće vraćen, sa zahtevom da se u najkraćem mogućem roku dostavi novi, koji odgovara ovom pravilniku

*  Uputstvo za video snimanje 

 

Član 7.

Takmičar, prilikom ulaska na sajt www.musiccompetition.eu (Prijava) šalje sledeću dokumentaciju:

 • Popunjenu prijavu
 • Video snimak u Mp4 formatu
 • Skeniran izvod iz matične knjige rođenih ili stranice pasoša sa osnovnim ličnim podacima za soliste.  Skeniran spisak učesnika, sa njihovim godinama rođenja overen pečatom institucije koju ansambal predstavlja
 • Skeniranu priznanicu o uplati kotozacije

*   Ukupna, max veličina svih fajlova do 100Mb

** Uputstvo za popunjavanje prijave

 

Član 8.

Kotizacija za učešće:

 • Za soliste: I, II, III i IV kategoriju iznosi 20 Eura, a za V, VI, VII, VIII, IX i X 25 Eura.
 • Za ansamble 30 Eura. 

Kotizaciju uplatiti u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

 • Račun: 285204105000013952 Sberbank Srbija a.d. Beograd
 • Primalac: Mir Production, Jovice Vasiljevića 7, Beograd
 • Sa naznakom: „Kotizacija za takmičenje“

Za takmičare iz inostranstva detaljnije o uplati kotizacije na ovoj STRANICI 

 

Član 9.

Takmičenje se održava svake godine i prijavljivanje je od 15. februara, a najkasnije do 01. aprila. Do 05. aprila biće postavljeni video snimci takmičara, a 15. aprila objavljeni rezultati žirija.

 

Član 10.

Prijave učesnika pojedinačno pregleda i utvrđuje usaglašenost sa Pravilnikom lice koje imenuje organizator.

 

Član 11.

Učešćem u takmičenju, takmičari se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu povodom eventualne publikacije i distribucije muzičkih video snimaka na CD, DVD izdanjima i Internetu.

 

Član 12.

Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom. Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, kao i reproduktivnih umetnika, dirigenata i kamernih muzičara. Sve odluke žirija su konačne i neopozive.

 

Član 13.

Takmičari se rangiraju na osnovu srednje ocene žirija:

 • LAUREATE FIRST PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 90,oo/100 bodova
 • LAUREATE SECOND PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 80,oo bodova
 • LAUREATE THIRD PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 70,oo bodova
 • DIPLOMA – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 60,oo bodova

Broj nagrada nije ograničen.

 

Član 14.

Najbolje plasirani takmičar, mali ansambal ili ansambal u takmičarskoj disciplini, koji je osvojio prvu nagradu, dobija diplomu Internet Music Champion of the World.

U slučaju da takmičari, mali ansambli ili ansambli u jednoj ili više kategorija imaju isti broj bodova, konačnu odluku o plasmanu donosi žiri. 

 

Član 15.

Nagradni fond Udruženja:

 • Svi takmičari dobijaju diplome
 • Sertifikat za portfolio za nastavnike 
 • Poziv u žiri za izabrane učesnike takmičenja
 • Državne i javne ustanove, preduzeća, sponzori, kao i pojedinci, uz dogovor sa organizatorom mogu da dodele specijalne nagrade i priznanja

 

Nagradni fond Mir Production www.mirproduction.com u iznosu od 2.000 $ biće raspoređen među izabranim pobednicima svih takmičarskih disciplina. Nagradni fond se sastoji iz sledećih nagrada:

 • Menadžment ugovor sa agencijom Mir Production
 • Izrada sajta
 • Izrada koncertnih plakata
 • Apsolutni pobednik ne uplaćuje kotizaciju za učešće na narednom takmičenju
 • Organizacija solističkog koncerta ili koncertne turneje
 • Profesionalana izrada fotografija
 • Troškove puta, smeštaja ili kotizacije za učešće na master klasu
 • Kotizacija za takmičenje po izboru takmičara
 • I druge nagrade u dogovoru sa organizatorom

Mir Production određuje podelu nagradnog fonda za izabrane pobednike takmičarskih disciplina.

 

Član 16.

Po završetku takmičenja, diplome svim takmičarima se šalju 9 maja poštom, administraciji institucije.

 

Član 17.

U slučaju neslaganja između organizatora i takmičara važeće su odredbe teksta na srpskom jeziku.

 

Član 18.

Prijavljivanjem za takmičenje, učesnici automatski prihvataju uslove iz predhodnih odredaba ovog Pravilnika.

ORKESTAR – Pravilnik 2020.

 

Član 1.

Udruženje pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola Srbije i Producentski centar MIR Production (u daljem tekstu: Organizator), organizuje INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – Belgrade, Serbia (Međunarodno muzičko takmičenje – Beograd, Srbija), u daljem tekstu: takmičenje. Takmičenje se u potpunosti odvija preko Interneta.

 

Član 2.

Takmičenje se odvija po Pravilniku, koji predlaže stručna komisija, a usvaja Skupština Udruženja.

 

Član 3.

Pravo učešća imaju orkestri iz svih zemalja sveta. 

 

Član 4.

Svi orkestri nastupaju sa dirigentom, osim kamernog orkestra do 15 članova, gde dirigent nije obavezan. Orkestar može da nastupa sa najviše tri korepetitora (ilustratora). Takmičarska kategorija se određuje po srednjem uzrastu takmičara, ne računajući uzrast korepetitora (ilustratora) i dirigenta.

Takmičarski program se sastoji od dve kompozicije po izboru učesnika, dozvoljeno je izvođenje stavova (simfonija, koncert…) kao dve kompozicije i nije obavezno da se program izvode napamet. 

 

SIMFONIJSKI ORKESTAR

 • I kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 7 minuta
 • II kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 10 minuta
 • III kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 12 minuta
 • IV kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 12 minuta

 

KAMERNI ORKESTAR

 • V kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 7 minuta
 • VI kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 10 minuta
 • VII kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 12 minuta
 • VIII kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 12 minuta

 

GUDAČKI ORKESTAR

 • IX kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 7 minuta
 • X kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 10 minuta
 • XI kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 12 minuta
 • XII kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 12 minuta

 

DUVAČKI ORKESTAR

 • XIII kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 7 minuta
 • XIV kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 10 minuta
 • XV kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 12 minuta
 • XVI kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 12 minuta

 

DŽEZ ORKESTAR

Dozvoljeno je korišćenje i električnih instrumenata.

 • XVII kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 7 minuta
 • XVIII kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 10 minuta
 • XIX kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 12 minuta
 • XX kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 12 minuta

 

ORKESTAR TRZAČKIH INSTRUMENATA

 • XXI kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 7 minuta
 • XXII kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 10 minuta
 • XXIII kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 12 minuta
 • XXIV kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 12 minuta

 

NESTANDARDNI ORKESTAR

 • XXV kategorija-rođeni 2005. godine i mlađi do 7 minuta
 • XXVI kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi do 10 minuta
 • XXVII kategorija-rođeni 1991. godine i mlađi do 12 minuta
 • XXVIII kategorija-rođeni 1990. godine i stariji do 12 minuta

 

DIRIGENT ORKESTRA

Video kameru postaviti:

 • iz orkestra, u pravcu dirigenta i vidi se deo orkestra. 
 • sa leve i desne strane orkestra, gde je kamera usmerena na dirigenta i vidi se deo orkestra. 

*Postavljena kamera i snimanje samo video kamerom ne odražava izvorni zvuk orkestra. Zvuk možete snimiti pomoću eksterne opreme za snimanje i sinhronizovati sa video snimkom.

 • XXIX kategorija – rođeni 1991. godine i mlađi – do 12 minuta
 • XXX kategorija – rođeni 1990 i stariji –do 12 minuta

 

ORKESTAR HARMONIKA

Pravilnik za kategoriju ORKESTAR HARMONIKA, pogledajte u pravilniku za harmoniku.

 

Član 5.

Za premijerno izvođenje ili izvođenje nekatalogizovane kompozicije neophodno je u elektronskom obliku dostaviti notni materijal takvog dela.

 

Član 6.

Takmičarski video snimak mora da odgovara sledećim uslovima:

 • Kao dokaz da je video snimak isključivo namenjen za takmičenje, dirigent (ili jedan od takmičara) je u obavezi, da pre izvođenja takmičarskog programa izgovori naziv orkestra i u kojoj kategoriji učestvuju
 • Video snimak šalje se u Mp4 formatu
 • Na snimku se moraju jasno videti članovi orkestra i dozvoljava se upotreba mikorfona
 • Prekid video snimka nije dozvoljen, kao i  montiranje ili playback
 • Snimak koji ne odgovara zadatim uslovima, biće vraćen, sa zahtevom da se u najkraćem mogućem roku dostavi novi, koji odgovara ovom pravilniku

*  Uputstvo za video snimanje 

 

Član 7.

Prilikom  ulaska na sajt www.musiccompetition.eu (Prijava) šalje se sledeća dokumentacija:

 • Popunjena prijava
 • Video snimak u Mp4 formatu
 • Skeniran spisak takmičara, sa njihovim godinama rođenja, overen pečatom institucije koju orkestar predstavlja
 • Skeniranu priznanicu o uplati kotizacije

*   Ukupna, max veličina svih fajlova do 100Mb

** Uputstvo za popunjavanje prijave

 

Član 8.

Kotizacija za učešće:

Kotizacija za orkestar iznosi 30 eura, a za dirigenta orkestra 25 eura. Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

 • Račun: 285204105000013952 Sberbank Srbija a.d. Beograd
 • Primalac: Mir Production, Jovice Vasiljevića 7, Beograd
 • Sa naznakom: „Kotizacija za takmičenje“

Za takmičare iz inostranstva detaljnije o uplati kotizacije na ovoj STRANICI 

 

Član 9.

Takmičenje se održava svake godine i prijavljivanje je od 15. februara, a najkasnije do 01. marta. Do 05. marta biće postavljeni video snimci, a 15. marta biće objavljeni rezultati žirija.

 

Član 10.

Prijave učesnika pojedinačno pregleda i utvrđuje usaglašenost sa Pravilnikom lice koje imenuje organizator.

 

Član 11.

Učešćem u takmičenju, orkestri se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu povodom eventualne publikacije i distribucije muzičkih video snimaka na CD, DVD izdanjima i Internetu.

 

Član 12.

Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom. Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, kao i reproduktivnih umetnika, dirigenata i kamernih muzičara. Sve odluke žirija su konačne i neopozive.

 

Član 13.

Orkestri se rangiraju na osnovu srednje ocene žirija:

 • LAUREATE FIRST PRIZE– dodeljuje se orkestru koji osvoji najmanje 90,oo/100 bodova
 • LAUREATE SECOND PRIZE– dodeljuje se orkestru koji osvoji najmanje 80,oo bodova
 • LAUREATE THIRD PRIZE– dodeljuje se orkestru koji osvoji najmanje 70,oo bodova
 • DIPLOMA– dodeljuje se orkestru koji osvoji najmanje 60,oo bodova

Broj nagrada nije ograničen.

 

Član 14.

Najbolje plasirani orkestar u takmičarskoj disciplini, koji je osvojio prvu nagradu, dobija diplomu Internet Music Champion of the World.

U slučaju da orkestri u jednoj ili više kategorija imaju isti broj bodova, konačnu odluku o plasmanu donosi žiri. 

 

Član 15.

Orkestar koji je dobitnik diplome Internet Music Champion of the World učestvuje u Masters finalu (osim kategorije „Dirigent orkestra“). Žiri bira apsolutnog pobednika Masters finala, tj. apsolutnog pobednika svih takmičarskih disciplina i celokupnog takmičenja.

 

Član 16.

Nagradni fond Udruženja:

 • Diploma
 • Sertifikat za portfolio za nastavnike 
 • Poziv u žiri za izabrane učesnike takmičenja
 • Apsolutni pobednik dobija trofej i diplomu
 • Državne i javne ustanove, preduzeća, sponzori, kao i pojedinci, uz dogovor sa organizatorom mogu da dodele specijalne nagrade i priznanja

 

Nagradni fond Mir Production (www.mirproduction.com) u iznosu od 2.000 $ biće raspoređen među izabranim takmičarima Masters Final. Nagradni fond se sastoji iz sledećih nagrada:

 • Novčana nagrada za apsolutnog pobednika Masters Finala
 • Menadžment ugovor sa agencijom Mir Production
 • Izrada sajta
 • Reklamni plakat takmičenja sa fotografijom apsolutnog pobednika
 • Izrada koncertnih plakata
 • Svi učesnici Masters finala ne uplaćuju kotizaciju za učešće na narednom takmičenju
 • Organizacija solističkog koncerta ili koncertne turneje
 • Profesionalana izrada fotografija
 • Troškove puta, smeštaja ili kotizacije za učešće na master klasu
 • Kotizacija za takmičenje po izboru takmičara
 • I druge nagrade u dogovoru sa organizatorom

Mir Production određuje podelu nagradnog fonda za izabrane pobednike takmičarskih disciplina.

 

Član 17.

Po završetku takmičenja, diplome svim takmičarima se šalju 9 maja poštom, administraciji institucije.

 

Član 18.

U slučaju neslaganja između Organizatora i takmičara važeće su odredbe teksta na srpskom jeziku.

 

Član 19.

Prijavljivanjem za takmičenje, učesnici automatski prihvataju uslove iz predhodnih odredaba ovog Pravilnika.

Pravilnik za POP – DŽEZ PEVANJE 2020.

 

 1. Opšti uslovi

1.1. Udruženje pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola i Producentski centar MIR Production (u daljem tekstu: Organizator) organizuje INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – Belgrade, Serbia (Međunarodno muzičko takmičenje – Beograd, Srbija),( u daljem tekstu: takmičenje).

1.2. Takmičenje se u potpunosti odvija preko Interneta.

1.3. Pop – džez pevanje je savremeno takmičenje za pevače koje podržava mlade talente u oblasti popularne muzike (Pop, Rock, Blues, Jazz, Folk, Punks…).

 

 1. Žiri

2.1. Organizator formira sastav žirija i određuje uslove i postupak u organizaciji takmičenja.

2.2. Sastav, broj i raspored po takmičarskim disciplinama i kategorijama bira kompententna komisija, a potvrđuje Organizacioni odbor.

2.3. Međunarodni sastav žirija bira se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, televizije, reproduktivnih umetnika i menadžera iz show biznisa.

2.4. Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom. Sve odluke žirija su konačne i neopozive.

2.5. Kriterijum ocenjivanja: 

– muzikalnost, intonacija, boja i jačina glasa, kultura scenskog izraza, težina repertoara, usklađenost repertoara sa izvođačkim mogućnostima i uzrastom takmičara, izvođačka veština.

 

2.6. Takmičari se rangiraju na osnovu srednje ocene žirija:

 • LAUREATE FIRST PRIZE– dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 90,oo/100 bodova
 • LAUREATE SECOND PRIZE– dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 80,oo bodova
 • LAUREATE THIRD PRIZE– dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 70,oo bodova
 • DIPLOMA– dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 60,oo bodova

Ostali takmičari dobijaju diplomu za učešće. Broj nagrada nije ograničen.

 

2.7. Najbolje plasirani takmičar, duo ili ansambl, koji je osvojio prvu nagradu i najviše bodova  dobija diplomu Internet Music Champion of the World.

2.8. U slučaju da više takmičara u svojoj ili raznim starosnim kategorijama imaju isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru.

2.9. Ukoliko više takmičara u različitim disciplinama imaju isti broj bodova, konačnu odluku o plasmanu donosi žiri.

 

 1. Takmičari

3.1. Pravo učešća imaju takmičari iz svih zemalja sveta.

3.2. Takmičarski program se sastoji od dve pesme po izboru i izvodi se napamet (najmanje dve strofe).

3.3. Ukupno trajanje video snimka ne više od 9 minuta. Učesnici se takmiče u kategorijama prema godinama starosti:

 

VOKALNI SOLISTA

 • I kategorija-rođeni 2014. godine
 • II kategorija-rođeni 2013. godine
 • III kategorija-rođeni 2012. godine
 • IV kategorija-rođeni 2011. godine
 • V kategorija-rođeni 2010. godine
 • VI kategorija-rođeni 2009. godine
 • VII kategorija-rođeni 2008. godine
 • VIII kategorija-rođeni 2007. godine
 • IX kategorija-rođeni 2006. godine
 • X kategorija-rođeni 2005. godine
 • XI kategorija-rođeni 2003. godine i mlađi
 • XII kategorija-rođeni 2001. godine i mlađi
 • XIII kategorija-rođeni 1996. godine i mlađi
 • XIV kategorija-rođeni 1995. godine i stariji

 

VOKALNI DUET

 • XV kategorija-rođeni 2014. godine
 • XVI kategorija-rođeni 2012. godine i mlađi
 • XVII kategorija-rođeni 2010. godine i mlađi
 • XVIII kategorija-rođeni 2008. godine i mlađi
 • XIX kategorija-rođeni 2006. godine i mlađi
 • XX kategorija-rođeni 2004. godine i mlađi
 • XXI kategorija-rođeni 2002. godine i mlađi
 • XXII kategorija-rođeni 2000. godine i mlađi
 • XXIII kategorija-rođeni 1996. godine i mlađi
 • XXIV kategorija-rođeni 1995. godine i stariji

 

AUTORSKA PESMA

Vokalni solist:

 • XXV kategorija-rođeni od 2014. do 2008. godine
 • XXVI kategorija-rođeni 2004. i mlađi
 • XXVII kategorija-rođeni 1996. i mlađi
 • XXVIII kategorija-rođeni 1995. i stariji

Vokalni duet:

 • XXIX kategorija-rođeni od 2014. do 2008. godine
 • XXX kategorija-rođeni 2004. i mlađi
 • XXXI kategorija-rođeni 1996. i mlađi
 • XXXII kategorija-rođeni 1995. i stariji

 

3.4. Takmičaru se daje mogućnost sledećih varijanti za izvođenje takmičarskog programa:

 1. a) Obe pesme izvesti uz instrumentalnu matricu
 2. b) Obe pesme uz instrumentalnu pratnju (muzički instrument ili grupa instrumenata)
 3. c) Jedna pesma se izvodi uz matricu, a druga uz instrumentalnu pratnju

 

VOKALNA GRUPA

 • XXXIII kategorija-rođeni od 2014. do 2008. godine
 • XXXIV kategorija-rođeni 2004. i mlađi
 • XXXV kategorija-rođeni 1996. i mlađi
 • XXXVI kategorija-rođeni 1995. i stariji

3.5. U vokalnoj grupi mogu da učestvuju od 3 do 9 pevača.

 

3.6. Vokalnoj grupi se daje mogućnost sledećih varijanti za izvođenje takmičarskog programa:

 1. a) Obe pesme a cappella (bez instrumentalne pratnje)
 2. b) Jedna pesma a cappella, a druga uz instrumentalnu matricu ili muzički instrument ili grupu instrumenata
 3. c) Obe pesme izvesti uz instrumentalnu matricu
 4. d) Obe pesme uz instrumentalnu pratnju (muzički instrument ili grupa instrumenata)
 5. e) Jedna pesma se izvodi uz matricu, a druga uz instrumentalnu pratnju

 

VOKALNO – INSTRUMENTALNA GRUPA

 • XXXVII kategorija-rođeni od 2014. do 2008. godine
 • XXXVIII kategorija-rođeni 2004. i mlađi
 • XXXIX kategorija-rođeni 1996. i mlađi
 • XL kategorija-rođeni 1995. i stariji

 

3.7. U vokalno-instrumentalnoj grupi mogu da učestvuju od 3 do 9 takmičara, od kojih najmanje jedan pevač.

3.8. Obe pesme se izvode uz instrumentalnu pratnju bez korišćenja instrumentalne matrice, playback ili back-vocal tj. bez pratećeg vokala ili instrumentalne imitacije vokala.

 

 1. Uslovi takmičarskog video snimka

4.1. Takmičarski video snimak mora da odgovara sledećim uslovima:

 • Kao dokaz da je video snimak isključivo namenjen za takmičenje, pre izvođenja takmičarskog programa takmičar je u obavezi da izgovori:

–  za soliste i za dua – svoje ime, prezime i godinu rođenja

–  za ansamble – naziv i u kojoj kategoriji učestvuju

 • Video snimak takmičara, dua, ili ansambla, šalje se u Mp4 formatu
 • Na snimku se moraju jasno videti svi izvođači
 • Prekid video snimka nije dozvoljen, kao i  montiranje ili playback
 • Snimak koji ne odgovara zadatim uslovima, biće vraćen, sa zahtevom da se u najkraćem mogućem roku dostavi novi, koji odgovara ovom pravilniku

*  Uputstvo za video snimanje 

 

 1. OnLine prijava

5.1. Takmičar, prilikom ulaska na sajt (Prijava) šalje sledeću dokumentaciju:

 • Popunjenu prijavu
 • Video snimak u Mp4 formatu
 • Skeniran izvod iz matične knjige rođenih ili stranice pasoša sa osnovnim ličnim podacima za soliste. Skeniran spisak učesnika, sa njihovim godinama rođenja overen pečatom institucije koju ansambal predstavlja
 • Skeniranu priznanicu o uplati kotizacije

*    Ukupna, max veličina svih fajlova do 100Mb 

** Uputstvo za popunjavanje prijave

 

5.2. Predstavnik Organizacionog odbora  proverava svaku prijavu i utvrđuje usaglašenost sa pravilnikom takmičenja.

 

 1. Uplata kotizacije

6.1. Kotizacija za soliste iznosi 20 Eura, a za duo i ansamble 30 Eura. Kotizaciju uplatiti u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Račun: 285204105000013952 Sberbank Srbija a.d. Beograd

Primalac: Mir Production, Jovice Vasiljevića 7, Beograd

Sa naznakom: „Kotizacija za takmičenje“

 

6.2. Za takmičare iz inostranstva detaljnije o uplati kotizacije na ovoj STRANICI 

 

 1. Vreme trajanja

7.1. Prijavljivanje je od 15 februara, a najkasnije do 01 aprila. Do 05 aprila biće ISTOVREMENO postavljeni takmičarski video snimci na sajt takmičenja,  a 15. aprila biće objavljeni rezultati žirija za sve takmičarske discipline.

 

 1. Etička pravila

8.1. Tekst i/ili izvođenje pesme ne sme da narušava renome Takmičenja.

8.2. Za vreme trajanja takmičarskog video nastupa ne dozvoljavaju se tekstovi i scene koje sadrže:

 • vulgarnost, grubost, nasilje i zlostavljanje
 • vređanje osećanja vernika (raznih vera i religija)
 • reklamiranje i promovisanje droge, alkohola, lekova i pušenja
 • izazivanje rasne, verske i polne diskriminacije
 • raspirivanje nacionalne mržnje

8.3. Izgled i odeća takmičara ne sme imati provokativni karakter i mora da odgovara njegovom uzrastu.

8.4. Nepoštovanje ovih pravila mogu dovesti do diskvalifikacije takmičara.

 

 1. Nagradni fond
 • Svi takmičari dobijaju diplome
 • Menadžment ugovor sa agencijom Mir Production
 • Apsolutni pobednik ne uplaćuje kotizaciju za učešće na narednom takmičenju
 • Državne i javne ustanove, preduzeća, sponzori, kao i pojedinci, uz dogovor sa organizatorom mogu da dodele specijalne nagrade i priznanja
 • Poziv u radu žirija
 • Sertifikat za portfolio za nastavnike 
 • I druge nagrade u dogovoru sa organizatorom

9.1. Mir Production određuje podelu nagradnog fonda za izabrane pobednike takmičarskih disciplina.

 

 1. Završne odredbe

10.1. Učešćem u takmičenju, takmičari (roditelji ili staratelji) se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu povodom eventualne publikacije i distribucije muzičkih video snimaka na CD, DVD izdanjima i Internetu.

10.2. Po završetku takmičenja, diplome se šalju poštom 9 maja svim takmičarima.

10.3. U slučaju neslaganja između organizatora i takmičara važeće su odredbe teksta na srpskom jeziku.

10.4. Prijavljivanjem za takmičenje, učesnici automatski prihvataju uslove iz predhodnih odredaba ovog Pravilnika.

PRAVILNIK O RADU ŽIRIJA

 

Član 1.

Sastav, broj i raspored po takmičarskim disciplinama i kategorijama članove žirija bira Skupština Udruženja pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) na predlog stručne komisije.

 

Član 2.

Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, kao i reproduktivnih umetnika, dirigenata i kamernih muzičara.

 

Član 3.

Žiri je sastavljen od najmanje 3 člana za svaku takmičarsku disciplinu.

 

Član 4.

Predsednik žirija je dužan da po dobijanju konačne zbirne bodovne liste članova žirija za određenu takmičarsku disciplinu, proveri da li se ocenjivanje svakog člana obavljalo prema Pravilniku o radu žirija i da u slučajevima odstupanja, odnosno uočavanja nepravilnosti na vreme interveniše.

 

Član 5.

Članovi žirija su u obavezi:

 • da ocenjuju takmičare u skladu sa Pravilnikom o radu žirija
 • da svoje ocene unose u propisani elektronski pojedinačni obrazac
 • da preko predsednika žirija intervenišu u slučajevima uočavanja nepravilnosti u radu i odstupanju od Pravilnika o radu žirija

 

Član 6.

Sekretar žirija je dužan:

 • da pregleda prijave takmičara i utvrdi usaglašenost sa Pravilnikom takmičenja
 • da nepotpunu dokumentaciju vrati učesniku na ispravku ili dopunu
 • da upozna članove žirija sa Pravilnikom takmičenja i Pravilnikom o radu žirija
 • da izvrši korekciju bodova (najmanjeg i najvećeg izraženog boda), na 4 boda do prvog sledećeg i deljenjem dobijenog zbira, brojem članova žirija
 • da na osnovu bodovnih lista izračunava srednju, konačnu ocenu za takmičara. Srednja ocena se zaokružuje na dve decimalne vrednosti. U graničnim slučajevima, kada bi se zaokruživanjem prešla donja granica za osvajanje nagrade, učesniku se dodeljuje nagrada nižeg ranga (npr. 89,99 je broj bodova za drugu, a ne za prvu nagradu)
 • da unese na sajt takmičenja uredno popunjene zbirne bodovne liste od članova žirija
 • da ukoliko uoči bilo kakve nepravilnosti u radu žirija ili tehničke prirode, upozna predsednika žirija i Organizacioni odbor
 • da po završetku takmičarske kategorije preda Organizacionom odboru sve odštampane pojedinačne kao i zbirne bodovne liste svih članova žirija. Ova dokumentacija se arhivira i čuva trajno

 

Član 7.

Zapisnik sa završne sednice Organizacionog odbora vodi sekretar Udruženja i u njega unosi značajne podatke i odluke koje Organizacioni odbor donese.

 

Član 8.

Elektronski pojedinačni obrazci – pojedinačna bodovna lista učesnika sadrži:

 • naziv takmičenja
 • takmičarsku disciplinu i kategoriju
 • redni broj učesnika;
 • prezime i ime (naziv) učesnika
 • naziv institucije, grad i država
 • rubrika za ocenu koju daje član žirija, iskazanu brojčano
 • prezime i ime člana žirija
 • datum postavljanja na sajt takmičenja

 

Elektronski zajednički, zbirni obrazci – zajednička bodovna lista učesnika sadrži:

 • naziv takmičenja
 • takmičarsku disciplinu i kategoriju
 • redni broj učesnika;
 • prezime i ime (naziv) učesnika
 • naziv institucije, grada i države
 • rubrike u koje se unosi broj bodova svakog člana žirija, pojedinačno
 • rubriku u koju se unosi srednji broj bodova
 • rubrika sa osvojenom nagradom
 • prezime i ime svakog člana žirija
 • datum postavljanja na sajt takmičenja

 

Član 9.

Članovi žirija ocenjuju učesnike bodovima od 60 do 100. Elektronsku pojedinačnu bodovnu listu član žirija šalje na zvaničnu E-mail adresu organizatora po završetku ocenjivanja takmičarske discipline.

 

Član 10.

Dozvoljeno je prekoračiti vreme takmičarskog video snimka do 60 sekundi u svim takmičarskim disciplinama. Ukoliko je prekoračenje više 60 sekundi, žiri će usaglasiti svoju odluku sa organizatorom.

 

Član 11.

Za premijerno izvođenje ili izvođenje nekatalogizovane kompozicije neophodno je u elektronskom obliku dostaviti notni materijal takvog dela.

 

Član 12.

Član žirija ne ocenjuje kandidata sa kojim je u srodstvu ili kome je nastavnik. Umesto člana žirija takvog kandidata ocenjuje zamenik žirija.

 

Član 13.

Takmičari se rangiraju na osnovu srednje ocene žirija (od 60 do 100 bodova):

 • LAUREATE FIRST PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 90,oo/100 bodova
 • LAUREATE SECOND PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje80,oo bodova
 • LAUREATE THIRD PRIZE – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 70,oo bodova
 • DIPLOMA – dodeljuje se takmičaru koji osvoji najmanje 60,oo bodova

Broj nagrada nije ograničen.

 

Član 14.

Najbolje plasirani solista, duo, ansambal, orkestar ili hor u takmičarskoj disciplini, koji je osvojio prvu nagradu, dobitnik je diplome Internet Music Champion of the World.

U slučaju da više takmičara – solista u kategoriji imaju isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru. U slučaju da više takmičara – solista u različitim kategorijama imaju isti broj bodova (bez korekcije bodova, član 6, punkt 5), konačnu odluku o apsolutnom pobedniku i predstavniku discipline za Masters Final donosi žiri.

U takmičarskim disciplinama, u kojima dva ili više sastava žirija ocenjuju različite grupe kategorija po uzrastu, odluku o apsolutnom pobedniku u disciplini donose svi članovi žirija, nezavisno od bodova koje pobednik dobije u svojoj grupi.

U slučaju da više takmičara (duo, ansambal, orkestar ili hor) u jednoj ili više kategorija imaju isti broj bodova (bez korekcije bodova, član 6, punkt 5), konačnu odluku odluku o plasmanu donosi žiri. 

 

Član 15.

Učesnik koji je dobitnik diplome Internet Music Champion of the World učestvuje u Masters final.

U Masters Final, pored apsolutnog pobednika discipline, uz preporuku članova žirija i saglasnost organizatora, može učestvovati i drugi takmičar.

Takmičari Masters Final su podeljeni na kategorije „Junior“ do 18 godina i „Senior“ od 18 godina. Žiri bira apsolutnog pobednika Masters final, tj. apsolutnog pobednika svih takmičarskih disciplina i celokupnog takmičenja.

 

Član 16.

 Nagradni fond Udruženja

 • Svi takmičari dobijaju diplome
 • Apsolutni pobednik dobija trofej i diplomu
 • Državne i javne ustanove, preduzeća, sponzori, kao i pojedinci, uz dogovor sa organizatorom mogu da dodele specijalne nagrade i priznanja

 

Nagradni fond Mir Production (www.mirproduction.com) u iznosu od 2.000 $ biće raspoređen među izabranim takmičarima Masters Final. Nagradni fond se sastoji iz sledećih nagrada:

 • Novčane nagrade 
 • Menadžment ugovor sa agencijom Mir Production
 • Izrada sajta
 • Domen i hosting za sajt
 • Reklamni plakat takmičenja sa fotografijom apsolutnog pobednika
 • Izrada koncertnih plakata
 • Svi učesnici Masters finala ne uplaćuju kotizaciju za učešće na narednom takmičenju
 • Organizacija solističkog koncerta ili koncertne turneje
 • Profesionalana izrada fotografija
 • Troškove puta, smeštaja ili kotizacije za učešće na master klasu
 • Kotizacija za takmičenje po izboru takmičara
 • I druge nagrade u dogovoru sa organizatorom

Mir Production određuje podelu nagradnog fonda za izabrane pobednike takmičarskih disciplina.

 

Član 17.

Odluka žirija je konačna i neopoziva.

 

Član 18.

Prijavljivanjem za takmičenje, učesnici automatski prihvataju uslove iz predhodnih odredaba ovog Pravilnika.