XIN RUI ZHANG


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Harp
  • Преподаватель: Shuang Liu
  • Муз. учреждение: HUIZHEN ACADEMY NINGBO,CHINA
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: NINGBO,CHINA
  • Tornier - B13 Prelude No.1 in Gflat from Quatre Oreludes

    Damase - C8 No.4 from Dix etudes