img

Paskal Krapovski

Paskal Krapovskivioloncelliste

Born on 26th of August 1979, in the family with a long time of music tradition. Started musical education at the age of eight, in the State School for Music in Skopje, Macedonia in the class of prof. Dime Stoyanov, where he have finished primary and secondary education in the year of 1998. Same year, he enrolls at the National Academy of Music in Sofia, Bulgaria in the class of prof. Anatoli Krustev – violoncello, prof. Venceslav Nikolov and prof.Vasil Kazandziev – chamber music.

Finished his studies in 2002 with highest grades. 2007 finished Master degree program in the classes of the same professors.

Laureate of the State Competitions in violoncello and chamber music category. Constantly performing with the Orchestra of Musical Youth of Macedonia and participating in the orchestral projects of Musical Youth of Slovenia and Austria. Soloist with the Macedonian Philharmonic Orchestra and the Chamber Orchestra of the Macedonian Philharmony; performances at the “Days of Macedonian culture” in Istanbul and Ancara, Turkey;  In March 2001 he played at the festival “Music-Improvisation-Theatre“in Bern, Switzerland. Had played at the “Union of Bulgarian composers” and Museum “Earth and People” in Sofia, Bulgaria; Skopje Summer Festival and Ohrid Summer Festival, “Days of Macedonian Music” manifestation. The summer 2005 and 2006, he was invited by the European Association of Musician to take a part in the international orchestra project in Medea, Italy.

He attended master classes with Professors Mineo Hayashy, Milosh Mleinik, Anatoli Krustev and Alban Gerhardt.

His present activities are as a principal cellist of the Macedonian Philharmonic Orchestra, chamber orchestra of the Macedonian Philharmonic, cellist of “Alea” contemporary music ensemble, “Brevis” quartet, “MPQ-Music Progressive Quartet”, cello teacher at the Faculty of Music Art at “Goce Delcev” University in Stip and the State Music School “Ilija Nikolovski-Luj” in Skopje.

Krapovski Paskal

     violoncelliste 

53/21 J. Sandanski blvd. Skopje, Macedonia

mobile: + 389 75 396517

e-mail: paskal.cello@gmail.com

ПАСКАЛ КРАПОВСКИ роден во Скопје на 26.08.1979 во фамилија со преку 150 години музичка традиција.

Mузичко образование го започнува на осум годишна возраст во МБУЦ “Илија Николовски-Луј“, во класата по  виолончело на проф. Диме Стојанов каде што и матурира 1998 год.

Во 1998 година ги започнува додипломските студии на Музичката академија “Панчо Владигеров“ во Софија, Р. Бугарија, во класите на проф. Анатоли Крстев-виолончело и  проф. Васил Казанџиев и проф. Венцеслав Наколов-камерна музика каде што 2002 година дипломира со висок успех.  2003 година се запишува на магистарски студии во класите на истите професори. 

Повеќекратен лауреат е на републичките натпревари во категорија виолончело соло и камерна музика. Учествува во работата на оркестрите на Музичка Младина на Македонија, Словенија, Музичка Младина на Австрија. Настапува во рамките на манифестацијата “Денови на македонската култура“ во Анкара и Истанбул, Р. Турција. Во март 2001год. учествува на фестивалот “Music-Improvisation-Theatre“во Берн, Швајцарија.

Остварува многукратни настапи во Бугарија во концертните сали на сојузот на бугарски композитори, музејот “Земјата и луѓето”.

Солистички настапи со оркестарот на Македонска Филхармонија, камерниот оркестар на Македонска Филхармонија. Настапи на фестивалите Скопско и Охридско лето, Битолско културно лето, манифестацијата “Денови на македонска музика”.

Во 2005 и 2006 година е поканет од Европска асоцијација на музичари да учествува на меѓународниот оркестарски проект во Медеа, Италија.

 

Прво виолончело на камерениот состав “Скопски Солисти“ во периодот 2003-2006 година.

 

Посетува мајсторски курсеви по виолончело кај професорите Минео Хајаши, Анатоли Крстев, Милош Млејник, Албан Герхардт.

 

Водач виолончелист е во Македонската Филхармонија, на Камерниот оркестар на Македонска Филхармонија, виолончелист при ансамблот за современа музика “АЛЕА”, Music Progressive квартет – MPQ, БРЕВИС” квартет, Од 2005 година е наставник по виолончело во ДМБУЦ ”Илија Николовски-Луј”, а од 2007 е професор по виолончело на Факултетот за музичка уметност ”Гоце Делчев” во Штип.

 

 

 

Biography