img

Kamil Kruczkowski (Gdańsk, Poland)

Academy of Music Stanisław Moniuszko in Gdansk

 

KAMIL KRUCZKOWSKI

Trumpeter, born on 21 February 1988, graduated from the Feliks Nowowiejski Primary and Secondary Music School in Gdańsk and the Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk, where he studied with prof. Szymon Pawłowski and assistant prof. Adam Stachowiak, and from which school he obtained a doctorate in Musical Art in 2019.

He honed his skills at various masterclasses conducted e.g. by prof. Igor Cecocho, prof. Richard Stoelzel, prof. Otto Sauter, Gabor Boldoczki, Richard Carson Steuart and Sergey Nakariakov. He is the winner of the first prize in the Etiuda 2005 competition in Szczecin and participated in various national and international trumpet competitions.

Since 2009, he has been principal trumpeter at the Baltic Opera, with which he performed e.g. in Germany, France and China. He also collaborates with e.g. Polish Chamber Philharmonic Orchestra Sopot, with which he has frequently performed at international festivals in Europe, featuring such outstanding soloists as Alena Baeva, Elisabeth Leonskaja and Reinhold Fredrich, and with the Polish Baltic Philharmonic on its German, Belarussian and Ukrainian tours.

As a soloist, he performed with the Chamber Orchestra of the Academy of Music in Gdańsk, premiering Kamil Cieślik’s compositions, and with the PROGRESS Chamber Orchestra performing e.g. Dmitri Shostakovich’s Concerto no. 1 in C minor Op. 35 for piano, trumpet and string orchestra.

He participated in the world premiere recording of Simon Laks’s Concerto da camera under the CD Accord label and, together with the Chamber Orchestra of the Academy of Music in Gdańsk, recorded contemporary music works by composers associated with Gdańsk for DUX.

He actively pursues chamber music. He is the founder of Quintet Brass and the Tutte Trombe trumpet ensemble composed of his graduates, students or pupils and winning numerous prizes in competitions in Poland and abroad. Together with Adam Sadowski (organ), he gives concerts at various national and international organ and chamber music festivals, including the Festival Internazionale Storici Organi della Valsesia (Italy).

Education has a special place in his professional work. He has taught the trumpet at his alma mater since 2012, becoming an assistant professor in 2019 and, since 2015, at the Primary and Secondary

General Music School in Gdańsk. He leads a number of music workshops for students of trumpet from the Gdańsk area and is a member of the jury in competitions in Poland and abroad.

Moreover, since 2015, he has been the initiator, organiser and artistic director of the Little Trumpeter in Trąbki Wielkie National Trumpet Competition as well as of Szymon Pawłowski Memorial International Trumpet Workshop in Gdańsk.

 

KAMIL KRUCZKOWSKI

trębacz, urodzony 21.02.1988 r. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie trąbki prof. Szymona Pawłowskiego oraz as. Adama Stachowiaka. W roku 2019 uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej w tejże uczelni.

Swoje umiejętności doskonalił na wielu kursach mistrzowskich, prowadzonych m.in. przez prof. Igora Cecocho, prof. Richarda Stoelzela, prof. Otto Sautera, Gabora Boldoczki, Richarda Carsona Steuarta, Sergieja Nakariakova. Jest Laureatem I Nagrody konkursu „Etiuda 2005” w Szczecinie. Brał udział również w wielu innych konkursach trąbkowych ogólnopolskich i międzynarodowych.

Od 2009 r. pracuje na stanowisku pierwszego trębacza w Operze Bałtyckiej, z którą występował również w Niemczech, Francji czy Chinach. Współpracuje także z innymi orkiestrami: Polską Filharmonią Kameralną Sopot, z którą wielokrotnie koncertował na międzynarodowych festiwalach w Europie z udziałem wybitnych solistów takich jak: Alena Baeva, Elisabeth Leonskaja czy Reinhold Fredrich oraz z Polską Filharmonią Bałtycką odbywając z nią tournée m.in. na terenie Niemiec, Białorusi i Ukrainy.

Jako solista występował z Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej w Gdańsku wykonując premierę kompozycji Kamila Cieślika czy Orkiestrą Kameralną PROGRESS wykonując m.in. I Koncert c-moll op. 35 na fortepian, trąbkę i orkiestrę smyczkową  Dymitra Szostakowicza.

Brał udział w dokonaniu światowej premiery nagrania Concerto da camera Simona Laksa zarejestrowanej przez CD Accord, a wraz z Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej w Gdańsku dokonał nagrań dla firmy DUX utworów muzyki współczesnej, kompozytorów związanych z Gdańskiem.

Prowadzi ożywioną działalność w zakresie kameralistyki. Jest założycielem kwintetu dętego „Quintet Brass” oraz zespołu trąbkowego „Tutte Trombe”, w którego skład wchodzą m.in. jego absolwenci, studenci czy uczniowie, zdobywając liczne nagrody na konkursach w kraju i za granicą. Wraz z Adamem Sadowskim (organy) koncertuje w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach organowych i muzyki kameralnej, m.in. Festival Internazionale Storici Organi della Valsesia (Włochy).

Ważne miejsce w jego aktywności zawodowej zajmuje pedagogika. Od 2012 r. zatrudniony w macierzystej uczelni jako pedagog trąbki, gdzie w 2019 roku objął stanowisko adiunkta. Od 2015 r. pracuje również jako nauczyciel w klasie trąbki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku. Prowadzi liczne warsztaty muzyczne dla trębaczy w gdańskim regionie szkół muzycznych oraz bierze udział w pracach jury konkursów w Polsce i za granicą.

Ponadto od 2015 roku jest inicjatorem, organizatorem i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Trąbkowego „Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich” oraz Międzynarodowych Warsztatów Trąbkowych im. prof. Szymona Pawłowskiego w Gdańsku.