Kulagin Mikhail


Now Performs
  • Disciplin: Piano
  • Teacher: Oleksyk Irina
  • Institution, place and country: MAUDO Nizhnevartovsk "Children's art school №1"
  • Concertmaster: -
  • State/City: Nizhnevartovsk, Russia
  • 1. U. Nekrasov "Small sonatina" 2. N. Lubarskiy "Plisovaiy"