img

Pawel Bortnowski (Koszalin, Poland)

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz

 

Paweł Bortnowski (Murawski until 2016) was born in 1968 in Lviv in a family of musicians. In 1975 he started music education in Flory Strelcowa class at the Music School in Kiev. In 1983 he continued his education in M. Lysenko Specialized Secondary Music School in Kiev in the class of prof. Igor Riabow, which he graduated in 1988 in the class of his father’s, Aleksander Murawski. In the same year, he began studying in Kiev at the Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, continuing his studies in his father’s class. After graduating in the class of prof. Galina Neporozna, in 1994 he left for Poland.

He continued his pedagogical activity in the State Music School Complex in Koszalin and the State Music School of the first and second degree in Szczecinek. His pupils actively participate in nationwide and international competitions, winning numerous awards and distinctions. Many of his second degree students continue their education at music academies, and some of them have already begun independent activities as pedagogues and performers.

Paweł Bortnowski is also involved in methodological activities, conducting open classes, consultations, and he also developed his signature curriculum at the second-degree school in Szczecinek.

At the same time, Paweł actively conducts artistic activity. He performed with the Polish-German Youth Symphony Orchestra in Poland and Germany, as a chamber musician he accompanied the violinist Natan Dondalski in a series of concerts, appeared with a series of Chopin concerts for the Polish branch of the World Trade Center and he gave concerts for local radio and television as well as on local scenes

For his accompaniment activities, Paweł has been repeatedly awarded at numerous competitions and auditions,  both nationwide and international.

In 2017, he received the first degree state award of Center for Artistic Education for overall pedagogical and performance activity.

 

Paweł Bortnowski (do 2016r. Murawski) urodził się w 1968r. we Lwowie w rodzinie muzyków. W 1975r. rozpoczął edukację muzyczną w klasie Flory Strelcowej w szkole muzycznej w Kijowie. W 1983r. kontynuował naukę w Kijowie w Szkole Talentów im. M. Łysenko w klasie prof. Igora Riabowa, którą ukończył w 1988r. w klasie swego ojca, Aleksandra Murawskiego. W tym samym roku rozpoczął naukę w Kijowie w Narodowej Akademii Ukrainy im. P. Czajkowskiego, kontynuując naukę w klasie swojego ojca. Po ukończeniu studiów w klasie prof. Galiny Neporożnej, w roku 1994 wyjechał do Polski.

Kontynuował działalność pedagogiczną w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie i Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Szczecinku. Jego uczniowie aktywnie biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, zdobywając  liczne nagrody i wyróżnienia. Wielu uczniów szkoły drugiego stopnia kontynuuje naukę w akademiach muzycznych, a niektórzy z nich rozpoczęli już samodzielną działalność jako pedagodzy i wykonawcy.

Paweł Bortnowski jest także zaangażowany w działalność metodyczną, prowadząc lekcje otwarte, konsultacje, opracował również autorski program nauczania w szkole drugiego stopnia w Szczecinku.

Równolegle Paweł aktywnie prowadzi działalność artystyczną. Występował z polsko-niemiecką Młodzieżową Orkiestrą Symfoniczną w Polsce oraz w Niemczech, jako kameralista towarzyszył w serii koncertów skrzypkowi Natanowi Dondalskiemu, wystąpił z  serią koncertów chopinowskich dla polskiego oddziału World Trade Center, koncertował dla lokalnych radio i telewizji a także na lokalnych scenach.

Za działalność akompaniatorską Paweł był wielokrotnie nagradzany na licznych konkursach i przesłuchaniach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

W 2017 roku otrzymał nagrodę państwową pierwszego stopnia Centrum Edukacji Artystycznej za całokształt działalności pedagogicznej i wykonawczej.

 

ПАВЕЛ БОРТНОВСКИЙ (Муравский до 2016 г.) родился в 1968-м году во Львове в семье музыкантов. В 1975-м году начал своё музыкальное образование в классе Стрельцовой Флоры Исааковны в ДМШ  №3 города Киева. В 1983-м году продолжил своё образование в Киевской средней специальной музыкальной школе имени Н. В. Лысенко в классе профессора Игоря Михайловича Рябова, которую закончил в 1988-м году уже в классе своего отца, Муравского Александра Павловича. В том же году Павел поступил в Киевскую Национальную Академию Украины им. П. И. Чайковского, продолжив обучение в классе своего отца. Закончив в 1994-м году Академию в классе профессора Галины Борисовны Непорожней, уехал в Польшу.

Свою педагогическую деятельность Павел Бортновский продолжил в Объединении Государственных музыкальных школ города Кошалина, а также в школе первой и второй ступени в Щецинке. Его ученики активно принимают участие  в общепольских и международных конкурсах, являюсь обладателями различных  наград. Многие ученики школы второй степени продолжили своё образование в музыкальных академиях, а некоторые из них уже начали свою самостоятельную деятельность в качестве дипломированных педагогов и исполнителей.

Павел Бортновский также занимается методической деятельностью, включающей  открытые уроки, консультации, разработку авторской программы обучения в школе второй ступени в Щецинке. 

Параллельно Павел активно ведёт исполнительскую деятельность. Сюда относятся несколько выступлений с объединённым польско-немецким молодёжным симфоническим оркестром в Польше и в Германии, цикл камерных концертов со скрипачём Натаном  Дондальским, цикл шопеновских концертов для польского отделения World Trade Center, записи на местных радио и телевидении, а также многочисленные выступления на местных сценах.

За свою концертмейстерскую деятельность на конкурсах Павел был многократно награжден дипломами.

В 2017-м году он был удостоен государственной награды первой степени польского Центра артистического образования за свою артистическую деятельность.