Karambol


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Камерный ансамбль
  • Преподаватель: Yandashevskaya Nadezda, Pugovkin Natalya
  • Муз. учреждение: Children Music School No5 named by V.V.Znamenskiy
  • Концертмейстер: Makarova Elena
  • Город и страна: Ekaterinburg, Russia
  • 1. M.Hlynka: Kavaleryyskaya rijs 2. E.Bozza: Menuet pazhey