Unison domr Severyanochka


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Камерный ансамбль
  • Преподаватель: Kuznetsova Nadezhda Aleksandrovna
  • Муз. учреждение: Childrens School of Arts
  • Концертмейстер: Soldatova Lidia Konstantinovna
  • Город и страна: Ugorsk, Rossia
  • 1. E.Doga: Vals iz KF My laskovyi I neshnyi zver in the mod Pudovochkin 2. N.Oleynikov: Variations on the theme of Russian folk songs So vunom I xoshu