Dulcimer ensemble Hvilinki:Yanusha Nastassia, Pane Yana, Salikava Alina, Kadzinets Dziyana, Stankevich Anastasiya, Rudzkova Lizaveta, Samoylava Anastasiya


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Камерный ансамбль
  • Преподаватель: Stankevich Lyudmila
  • Муз. учреждение: The Children Music Arts School No17
  • Концертмейстер: Klimava Tatsiana
  • Город и страна: Minsk, Belarus
  • 1. Ritchie Blackmor: Unquest grave 2. V.Konov: Valse on the themes of Maurice Jarre of Doctor Zhivago